Dagvoorzitter Inge Diepman en deltacommissaris Wim Kuijken tijden het Deltacongres in Leeuwarden. (foto: Jac van Tuijn).

“In het nieuwe kabinet krijg ik met meer ministers te maken, maar de regie blijft bij mij”, zei deltacommissaris Wim Kuijken op het 8e Deltacongres dat op 2 november in Leeuwarden plaatsvond. Hij reageerde nuchter op de herschikking van de portefeuilles in het nieuwe kabinet en de nieuwe naam voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

“Ik heb ooit eens voorgesteld om het ministerie Waterstaat, Infrastructuur en Milieu te noemen. Dan krijg je de afkorting Wim’, zei Kuijken schertsend bij de aanvang van het congres. Hem gaat het om de inhoud van het Deltaprogramma en die verandert niet. De Deltacommissaris leek er zich eerder op te verheugen dat hij nu, naast minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te maken krijgt met nog twee andere ministers. Voor het omgevingsbeleid moet hij voortaan naar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en voor het natuurbeleid naar minister Carla Schouten van het nieuwe ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Kuijken: “Het is een feest daar als regisseur sturing aan te geven.”

De nieuwe minister Cora van Nieuwenhuizen kon niet aanwezig zijn op het 8e Nationale Deltacongres omdat ze in de Tweede Kamer zat voor het debat over de regeringsverklaring. Ze stuurde wel een tweet waarop de 1.600 aanwezige congresgangers een video van henzelf terugstuurde. (foto: Jac van Tuijn).

Continuïteit gewaarborgd
De deltacommissaris wees erop dat rijk, waterschappen, gemeenten en provincies al lange tijd volop met elkaar samenwerken en dat daar niets aan zal veranderen. Sterker nog, de verankering van het waterbeleid in het Deltaprogramma met een eigen wet en een eigen fonds, heeft zich nu bewezen, stelt de Deltacommissaris. “Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe regering lag 90 procent van het werk in Den Haag stil. Dat van ons ging gewoon door. Een regeringswissel heeft daar geen invloed op en dat precies de reden waarom we het waterveiligheidsbeleid destijds in de Deltawet hebben vastgelegd.”

Voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen benadrukte de handreiking van de lagere overheid met hun investeringsagenda aan de nieuwe regering en sprak de hoop uit dat daar extra geld voor wordt vrijgemaakt. De agenda zorgt ervoor dat 71 miljard euro schade wordt voorkomen, wat stelt het rijk daar tegenover, zo luidde zijn vraag. (foto: Jac van Tuijn).

Bestuursakkoord in de maak
Kuijken is wel blij met de opmerking in het regeerakkoord dat Nederland klimaatbestendig en robuust moet worden ingericht. “Dat geeft duidelijk richting en het ondersteunt ons werk.” Toch is het voor de watersector niet allemaal rozengeur en maneschijn. Namens de waterschappen, provincies en gemeenten, liet voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen (UvW) weten dat het kabinet nog geen extra geld heeft vrij gemaakt voor het duurzaam en klimaatbestendig maken van Nederland. Eerder dit jaar presenteerden waterschappen, provincies en gemeenten aan formateur Gerrit Zalm een gezamenlijke investeringsagenda en de waterschappen vroegen het rijk om een bijdrage van 230 miljoen extra voor de uitvoering van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Investeringsagenda
Het nieuwe kabinet lijkt aan te sturen op een bestuursakkoord over een allesomvattende investeringsagenda, zowel voor de energietransitie, de circulaire economie en het klimaatbestendig maken van de infrastructuur.