Decentrale overheden: jaarlijks 230 miljoen extra voor Deltafonds

De 3 medeoverheden leggen hun aanbod na de verkiezingen neer bij de formateur. Het extra geld voor het Deltafonds willen ze investeren in in klimaatadaptatie-maatregelen in het regionale watersysteem en de bebouwde omgeving. Deze impuls wordt zo ingezet dat synergie ontstaat met de voorgenomen investeringen van gemeenten, waterschappen en provincies, zodat Nederland voor 2050 versneld is voorbereid op effecten van klimaatverandering. Voor het organiseren van uitvoeringskracht en kennisontwikkeling met decentrale overheden stelt het Rijk 20 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Intensiveren klimaatadaptatie

De effecten van klimaatverandering treden volgens de decentrale overheden sneller op dan voorzien. Dat kost de waterschappen 500 miljoen euro extra dan eerder was voorzien. Daarom vragen ze aan het Rijk om tot en met 2025 jaarlijks 30 miljoen euro extra bij te dragen. De waterschappen betalen zelf 60 miljoen euro extra per jaar.
Ook gemeenten investeren intensief in klimaatadaptatie van het bebouwd gebied. Daarom vragen de overheden aan  het Rijk om in ieder geval de huidige inzet van gemeenten van ten minste 200 miljoen per jaar specifiek gericht op beperking van de wateroverlast, te verdubbelen door extra middelen toe te voegen aan het Deltafonds voor ruimtelijke adaptatie. 
In de uitvoering is aandacht voor de synergie tussen de investeringen in het regionaal watersysteem, de bebouwde omgeving en de provinciale investeringen in natuur. Voor de realisatie van gezamenlijke regionale klimaatadaptatiestrategieën, lokale en regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling is 20 miljoen extra nodig, stellen de overheden. 

Lees hier de duurzame investeringsagenda.