D66 Zuid-Holland en Water Natuurlijk Delfland intensiveren samenwerking

“Water Natuurlijk is een politiek onafhankelijke partij maar werkt nadrukkelijk samen met andere partijen, waaronder D66. Onze partijen  werken al geruime tijd samen om belangrijke onderwerpen aan de kaak te stellen. D66 adviseerde hun leden om bij de afgelopen waterschapsverkiezingen dan ook om op Water Natuurlijk te stemmen”, start Belt. “Toen ik Janelle vertelde over de toestand van de waterkwaliteit in Delfland was zij geschokt. Dat is ook niet raar. Ondanks dat er sprake is van verbetering de afgelopen jaren zijn de overschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in het Delflandse water enorm. Onder andere het bijengif imidacloprid wordt op alle meetpunten veelvuldig in het Westland en andere glastuinbouwgebieden aangetroffen.” 
Bade: “Ook bij de zwemwaterlocaties is nog veel mis, terwijl dit belangrijke recreatieplekken zijn in Zuid-Holland. Gelukkig heeft het bestuur van Delfland, waar Water Natuurlijk in vertegenwoordigd is, genoeg ambitie om dit aan te pakken.” Belt: ”De samenwerking met Delfland, de gemeenten en tuinders om het gehalte aan bestrijdingsmiddelen in het water aan te pakken komt gelukkig steeds meer op gang.  Met hulp van de provincie en de Omgevingsdienst kan er wellicht een extra tandje bovenop om sneller aan de normen te voldoen. Met schoner water helpen we de burger, de natuur en de tuinder zelf.”
Democratischer waterschapsbestuur
Bade “Wij vinden het beide van belang dat  het waterbewustzijn bij burgers en bedrijven verbetert. Daarbij hoort een democratischer gekozen bestuur en een andere zuiveringsheffing. Slechts 21 van de 30 algemeen bestuursleden worden direct gekozen. 9 zetels worden direct toebedeeld aan belangenbehartigers van de landbouw (4), bedrijven (4) en natuurorganisaties (1). Zo’n hoog aantal en in deze verhoudingen is niet meer van deze tijd.”
De landelijke lijn van Water Natuurlijk is altijd al geweest om te zorgen voor meer democratie in het waterschap. D66 Zuid-Holland pleit ervoor dat het advies van de Adviescommissie Water (AcW) van juli 2015 aan de minister over de  systematiek van samenstelling van het waterschapsbestuur op korte termijn wordt overgenomen. De AcW adviseert weliswaar de zogenoemde ‘geborgde zetels’ te behouden, maar dat landbouw, natuur en bedrijven ieder twee zetels in elk waterschap krijgen. Er is een goede kans dat het advies van de AcW inderdaad wordt overgenomen, in het coalitieakkoord van Zuid-Holland staat hierover: “Op basis van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de waterschapsverkiezingen kunnen wij ons voorstellen dat wij na overleg met de waterschappen komen tot vermindering van het aantal geborgde zetels naar het wettelijk minimum.”
Zuiveringsheffing
Belt: “Water Natuurlijk vindt bij de kostenverdeling van de afvalwaterzuivering het van belang dat “de vervuiler betaalt”. De methode hoe de zuiveringsheffing nu wordt berekend past niet meer bij deze tijd. Een tweepersoonshuishouden betaalt 3 keer het bedrag dat een alleenstaande betaalt en net zo veel als een gezin van 5. Iemand met een compleet verharde tuin belast het riool meer met regenwater dan iemand met een tuin met veel groen. ‘Tegel eruit, groen erin’ moet beloond worden. En een milieubewuste burger betaalt net zo veel als een burger die lak heeft aan het milieu en verfresten, frituurvet en dergelijke zaken gewoon door het riool mietert. Drinkwater betaal je wel per kubieke meter, bij afvalwater maakt het niet uit hoeveel je loost. Wij vinden dat de zuiveringsheffing anders moet, dat goed gedrag wordt beloond (wellicht kan dit innovatief) en dat er veel meer voorlichting dient plaats te vinden.” 
De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven de komende vier jaar de waterschappen te willen ondersteunen bij initiatieven van gezamenlijke uitvoering van taken zoals het heffen van waterschapsbelasting. Janelle: “Het zou mooi zijn wanneer werk met werk gemaakt kan worden en de zuiveringsheffing dus beter (in samenwerking met) en anders (goed gedrag belonen) geheven kan worden”. 
Meer vis
Bade: “Ook op dit punt vinden D66 en Water Natuurlijk elkaar. We vinden het belangrijk dat de natuur en de biodiversiteit in Zuid-Holland verder verbeteren.  Dat kan ondermeer door de waterkwaliteit te verbeteren, maar ook door de aanleg van vistrappen, vispaaiplaatsen en visvriendelijke gemalen. Ook andere (water)diersoorten zijn gebaat bij schoner water.” Marcel: “En meer waternatuur draagt natuurlijk ook bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, en dat zorgt weer voor een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven.”