Convenant Leidingen zorgt voor betaalbaar water en regelrust in Heerhugowaard

Het convenant zorgt voor betaalbaar water, omdat de gemeente en HHNK met de ondertekening afzien van de precarioheffing, belasting op drinkwaterleidingen en afvalwatertransportleidingen. Het convenant heeft een looptijd van achtjaar en kan eventueel verlengd worden. “Gedurende de looptijd van het convenant verleent de gemeente Heerhugowaard vrijstelling voor precarioheffing voor drinkwater- en afvalwaterleidingen in gemeentegrond”, aldus PWN-woordvoerder Jojanneke van Mourik. “Mocht HHNK ook precarioheffingen invoeren, dan zal zij ook vrijstelling verlenen voor drinkwaterleidingen en riolering.”

Regelrust
Een ander groot voordeel van het nieuwe convenant, is dat het zorgt voor regelrust. Loet Rosenthal, sectormanager drinkwater bij PWN: “De gemeente, HHNK en wij willen alle drie het werken in de ondergrond beter organiseren en daarmee de kosten beheersen en de hinder voor de omgeving beperken. Dankzij het convenant zijn de afspraken nu voor iedereen duidelijk en transparant. Dat past bij deze tijd.”

Het convenant sluit aan bij het Bestuursakkoord Water. Hierin staan afspraken over samenwerking, innovatie en kostenbesparing in de waterketen. Deze afspraken zijn gemaakt door het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het Bestuursakkoord Water moet ertoe leiden dat de  kosten van de waterketen in 2020 zijn teruggebracht met € 450 miljoen per jaar.  Hoogheemraad Ruud Maarschall, die namens HHNK het convenant tekent: “Dit is een goed voorbeeld van samenwerking tussen de partners in de waterketen.”

Planning
PWN-Woordvoerder Van Mourik licht toe dat in het Bestuursakkoord Water staat dat partijen elkaar geen onnodige kosten in rekening brengen voor “werkzaamheden in de waterketen of juridische / financiële belemmeringen opwerpen die kostenbesparing in de weg staan.” Betekent dat ook dat gemeente, waterschap en PWN nu beter gaan samenwerken in de planning? Gaat de straat voortaan maar één keer open of houdt ieder vast aan het eigen onderhoudsschema? Van Mourik: “Voor de uitvoer van werkzaamheden wordt in het convenant verwezen naar de AVOI, het handboek Kabels en Leidingen en de nadeelcompensatieregeling bij noodzakelijke verleggingen. Het is de bedoeling om regelmatig de wederzijdse plannen tijdig te delen, zodanig dat ze maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd.” Doel is uiteindelijk dat de straat maar één keer opengaat, bevestigt ze.

De drie convenantpartners brengen het convenant onder de aandacht van andere gemeenten in het taakgebied van PWN en HHNK, met de aanbeveling tot vergelijkbare afspraken te komen.