City Deal creëert kraamkamer voor innovatief, stedelijk watermanagement

De partners die de City Deal gaan ondertekenen zijn de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland. De partijen die met de ondertekenaars gaan samenwerken zijn Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.

Zware regenval
Advies- en ingenieursbureau Tauw was regisseur bij de totstandkoming van de City Deal. Annemieke Nijhof, CEO van Tauw, signaleert diverse uitdagingen voor steden: “Voorbeelden zijn hoe steden omgaan met zware regenval. Zo viel er vorig jaar een clusterbui op Goeree Overflakkee. Als diezelfde bui 30 kilometer noordelijker was gevallen, was een groot deel van Rotterdam ontwricht. Vorig jaar zomer stierven in Parijs 1.000 mensen als gevolg van de hitte. Het is dus belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering te kennen en daarop te acteren.”

Verminderen schade
De samenwerkingspartners zoeken met elkaar naar oplossingen voor nieuwe problemen. Nijhof: “Het klimaat verandert. Dat is een feit. Hoe en hoeveel dat zal zijn, dat is de vraag. Voor dit moment is het onze taak om te zorgen dat we op de juiste manier omgaan met de gevolgen. We zien al dat de seizoenen steeds minder voorspelbaar verlopen. Langere tijden van droogte en meer natte periodes stellen steden en waterschappen voor vraagstukken die we niet eerder hebben opgelost. Door deze samenwerking kunnen we elkaar helpen om maatschappelijke én financiële schade in de toekomst te reduceren.”

Waterkerende geluidswal
Een mooi voorbeeld van een innovatieve oplossing voor klimaatbestendige steden is de geluidswal van de Zwolse wijk Stadshagen die een waterkerende functie krijgt bij een overstroming. Daarmee wordt naast de dijken van de IJssel, Vecht en het Zwarte Water een extra veiligheidsvoorziening toegevoegd. Deze ‘tweede laag’ kan in de toekomst worden doorgetrokken naar de zuidoostzijde van de stad. Op het gebied van meerlaagsveiligheid kunnen Zwolle en Dordrecht veel van elkaar leren.

Integrale aanpak
Klimaatbestendigheid lijkt voor veel steden nu nog een apart onderdeel. De City Deal kerngroep pleit voor een geïntegreerde aanpak van klimaatbeheersing in de openbare ruimte. Nijhof: “Technieken en oplossingen hebben we voorhanden. Het is zaak om routines rondom werken in de openbare ruimten aan te passen. Bij het aanleggen van een weg of park en bij het bouwen van een serie nieuwe gebouwen moet je zorgen dat ze extreme regenval, lange perioden van droogte, hitte en kou kunnen opvangen of zelfs verminderen. Met de City Deals willen we juist daarover gezamenlijke afspraken maken om zo de leefbaarheid van onze steden te verbeteren voor de toekomst.”

Internationaal relevant
In de City Deal Klimaatadaptatie willen de partijen in een open cultuur gaan leren, experimenteren en innoveren. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Maar ook internationaal zijn de bevindingen relevant. Nederland en de Nederlandse watersector willen wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied.

Agenda Stad
De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad.  Dit is een samenwerking van het rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen.