De minister wil Chemours een vergunning verlenen voor het lozen van GenX-stoffen en PFOA. (foto: Twitter).

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om Chemours in Dordrecht een vergunning te verlenen voor de directe lozing van maximaal vijf kilo aan de fluorhoudende stoffen FDR902/903 en maximaal twee kilo PFOA op de Nieuwe Merwede. Via deze vergunning wil de minister de geconstateerde, maar niet vergunde, directe lozingen van GenX legaliseren en de lozing van PFOA verlengen. Dat schrijft zij op 26 april in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2017 constateerde Rijkswaterstaat dat Chemours vanaf het bedrijfsterrein de fluorhoudende stoffen FDR902/903 (in de volksmond beter bekend als GenX) op de Merwede loosde. Tot die tijd was dit niet bekend. Uit onderzoek bleek dat de aanwezigheid van deze stoffen in het water wordt veroorzaakt door neerslag vanuit de lucht. Door afspoeling met hemelwater belanden deze stoffen uiteindelijk in de Merwede.

Legaliseren
Rijkswaterstaat heeft Chemours vervolgens opgedragen om voor de lozing van deze fluorhoudende stoffen alsnog een vergunning aan te vragen. De minister wijst er in haar brief aan de Tweede Kamer op dat het dankzij een vergunning makkelijker wordt om te handhaven. Zij verwacht ook dat de neerslag uit de lucht zal afnemen omdat Chemours de uitstoot van fluorhoudende stoffen sterk zal verminderen. In januari van dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het in staat is om met behulp van nieuwe watertechnologie de fors aangescherpte lozingseisen (140 kilo) te halen.

Bodemsanering
Sinds 2013 heeft Chemours ook een vergunning voor het direct lozen van PFOA (2 kg/ jaar). Dit betreft de lozing van gezuiverd grondwater uit een bodemsanering op het Chemours-terrein. ’Hierdoor wordt een oude verontreiniging gecontroleerd aangepakt, de bodem wordt gesaneerd en de vracht PFOA zoals nu wordt vergund zal uiteindelijk verder afnemen. Door nu de directe lozing van zowel PFOA als GenX inéén waterwetvergunning op te nemen, kan op een juiste manier toezicht worden uitgeoefend op de directe lozing van beide stoffen’, schrijft de minister.

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor rijkswateren en daarmee verantwoordelijk voor de directe lozingen op de Nieuwe Merwede. De Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor indirecte lozingen en voor de omgevingsvergunning van Chemours. De provincie stuurt actief op het terugdringen van indirecte lozingen via de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dordrecht. De provincie  heeft begin 2017 de vergunning van Chemours teruggebracht voor het lozen van fluorhoudende stoffen teruggebracht van maximaal 6.400 naar maximaal 2.035 kg/jaar. Vanaf 2019 mag het bedrijf nog maximaal 140 kg per jaar indirect lozen en vanaf 2021 is nog slechts een lozing van 20 kilo toegestaan.

Procedure
Het proces van vergunningverlening voor de directe lozing van GenX en PFOA zoals nu vanuit Rijkswaterstaat wordt voortgezet, kent een aantal stappen. De publicatie van de ontwerpvergunning staat gepland voor de eerste helft van mei. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze inbrengen. Op basis van de zienswijzen zal een definitieve vergunning worden opgesteld. Deze staat open voor bezwaar en beroep. Afhankelijk van de uitkomst van deze stap wordt de vergunning voor Chemours Dordrecht dan onherroepelijk.