CBS: Waterschappen investeren 5 miljard euro

De waterschappen verwachten voor  de periode 2016-2019 naast de 2 miljard voor waterkeringen  nog  1,4 miljard euro te investeren in gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden. Voor waterzuiveringsprojecten verwachten de waterschappen investeringen van 1,3 miljard euro en voor overige investeringen zoals (vaar)wegen, ICT en huisvesting 0,3 miljard euro.

Hollands Noorderkwartier
Uit de cijfers blijkt onder meer dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (noordelijk deel Noord-Holland) in de periode 2016-2019 voor meer dan 300 miljoen euro investeert in de bescherming tegen hoogwater vanuit de zee en de binnenwateren (onder andere vernieuwing Markermeerdijk, hoogwaterkering Den Oever en Prins Hendrikzanddijk Texel). 

Noorderzijlvest
Het Waterschap Noorderzijlvest (west en noord Groningen) investeert ook voor meer dan 300 miljoen euro in waterkeringen in dezelfde periode (onder andere dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl, verbetering van de zeedijk Lauwersmeer en Waddenzeedijk). Waterschap Rivierenland (stroomgebied van Lek, Merwede en Waal) raamt investeringen van meer dan 300 miljoen voor onder meer dijkverbeteringsprojecten die vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de Rivier.

Belastingstijging
Waterschappen verwachten in 2016 bijna 2,7 miljard euro op te halen aan belastingen. Dit is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van 2015. Zowel de opbrengsten voor de bescherming tegen hoogwater en voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit (watersysteemheffing) als de opbrengst voor de zuivering van afvalwater (zuiveringsheffing) stijgen in 2016.

Lees hier het persbericht van het CBS.