CBS-onderzoek: veel innovatie én mannen in Topsector Water

Volgens de onderzoekers zijn er twee redenen voor de bovengemiddelde groei van de topsectoren: hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen in innovatie. Op het vlak van de toegevoegde waarde per werknemer is de topsector water een middenmoter die nét iets harder groeit dan het Nederlandse gemiddelde. Qua focus op innovatie scoort de watersector een stuk hoger dan het gemiddelde: ruim 60 procent van alle bedrijven in de watersector is innoverend van aard, terwijl het Nederlandse gemiddelde op nog geen 40 procent ligt. 

Enige voorzichtigheid
Als de CBS-onderzoekers verder inzoomen op de watersector, dan valt het hun vooral op dat de toename van de exportwaarde van goederen in 2012 relatief sterk gestegen is. De handelswaarde naar het buitenland bedroeg namelijk 2,7 miljard euro, ruim 300 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. 
Dat is vooral bijzonder omdat er de afgelopen jaren geen sprake was van groei in productie of toegevoegde waarde. Het CBS vermoedt daarom dat de stijging vooral wordt veroorzaakt omdat er de afgelopen jaren meer bedrijven zijn ingedeeld bij de watersector, die door zijn kleine omvang dan gelijk andere uitkomsten geeft. Het rapport meldt dan ook dat ‘ontwikkelingen in de tijd met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd [moeten] worden.’
Uit de Water Export Index (WEX) die afgelopen zomer is verschenen blijkt overigens dat de export van de Nederlandse watersector in 2013 ten opzichte van 2012 met ruim 5 procent is gestegen naar 7,3 miljard euro. Daarbij is het aandeel van deltatechnologie hoger (8 procent groei) dan het aandeel watertechnologie (1 procent). 

Wat het CBS ook opvalt, is het percentage mannelijke werknemers in de topsector water: 85 procent, goed voor een absoluut record. Topsectoren als geheel halen namelijk ‘slechts’ 75 procent mannen in het personeelsbestand, terwijl het gemiddelde in Nederland op grofweg de helft ligt. Vooral de maritieme maakindustrie en deltatechnologie zijn debet aan de masculiene overpopulatie, want in die subsectoren is slechts een op de tien werknemers een vrouw. 

Volgens het CBS is water een van de kleinste topsectoren met daarin zo’n drieduizend bedrijven. De sector nam in 2012 ongeveer 1 procent van de productie (14,1 miljard euro), toegevoegde waarde (5,2 miljard euro) en werkzame personen (57 duizend fte) voor zijn rekening. Water bestaat grofweg uit de maritieme maakindustrie, watertechnologie, deltatechnologie en kennis & advies.