CBS: Bedrijven realiseren grootste besparing op leidingwater

In 2008 werd er in totaal 1095 miljoen m3 verbruikt tegen 1070 miljoen m3 in 2012. De besparing van 25 m3 wordt voor het grootste deel gerealiseerd door bedrijven en instanties. Binnen bedrijven en instanties nam het gebruik van leidingwater met 17 miljoen m3 af, van 306 miljoen m3 tot 289 miljoen m3. In hoeverre het afgenomen waterverbruik gerelateerd is aan de economische crisis is niet duidelijk.  Volgens het CBS wordt er niet alleen zuiniger omgesprongen met leidingwater, maar zijn er bij bedrijven ook waterbesparende maatregelen genomen in het productieproces en wordt  water wordt intern vaker herbruik

De veehouderij verbruikt het meeste leidingwater. Bron: CBS

Huishoudens
Driekwart van het leidingwater wordt gebruikt door huishoudens. In 2008 gebruikten zij nog 788 miljoen m3 leidingwater en in 2012 was dat teruggelopen tot 783 miljoen m3. Dat is een besparing van 5 miljoen m3. Volgens het CBS komt het afgenomen gebruik van leidingwater door waterbesparende maatregelingen zoals waterbesparende douchekoppen en toiletten, maar ook wasmachines en vaatwassers die steeds zuiniger zijn.

Waterintensiteit
Van de verschillende bedrijfstakken gebruikt de veehouderij het meeste leidingwater, vooral als drinkwater voor dieren. De bedrijfstak sport en recreatie gebruikt ook relatief veel leidingwater voor bijvoorbeeld het besproeien van sportvelden en het vullen van zwembaden. Het leidingwatergebruik van bedrijfstakken afgezet tegen de bijdrage aan de Nederlandse economie biedt inzicht in de zogenoemde waterintensiteit. Als dit wordt uitgedrukt in de bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) dan springen producenten van olie en vetten en de veehouderij eruit. De gemiddelde bedrijfstak verbruikte in 2012 circa 0,5 m3 leidingwater voor elke duizend euro toegevoegde waarde. Bij de producenten van olie en vetten was dit 23 m3 en bij de veehouderij 16 m3.

Waterstromen
De 1000 miljoen m3 grondwater die in 2012 aan het milieu werd onttrokken, gaat deels direct naar bedrijven, zoals de zuivel-, en de drankenindustrie. Het meeste gaat echter naar de waterleidingbedrijven die het grondwater samen met zoet oppervlaktewater bewerken en er leidingwater van maken. Na gebruik komt het overgrote deel van het leidingwater als afvalwater via het riool terecht bij de rioolwaterzuiveringen. Van de 783 miljoen m3 leidingwater die de Nederlandse consument verbruikte, komt 92 procent hier terecht. De rioolwaterzuiveringsbedrijven zuiveren dit afvalwater en lozen het weer in het oppervlaktewater, meestal een rivier. Het grond- en oppervlaktewater is daarmee terug in het milieu. De overige 8 procent komt als gevolg van waterverlies bij huishoudens, onder meer door verdamping, terug in het milieu.

Industriewater
Een minder zichtbare, maar qua hoeveelheid veel grotere stroom water dan leidingwater betreft oppervlakte- en zeewater dat rechtstreeks door industrieën wordt gebruikt, hoofdzakelijk voor hun productieproces. Elektriciteitscentrales, raffinaderijen en de (petro-)chemie spelen hierbij een belangrijke rol: zij gebruiken jaarlijks bijna 12,6 miljard m3 water. Praktisch de totale hoeveelheid wordt ingezet voor koeling binnen het productieproces. Een belangrijk deel van het zoete water komt na gebruik voor koeling weer terug in het binnenlandse watersysteem en kan nogmaals worden gebruikt. Gebruikt zeewater wordt weer teruggeleid naar zee.