Maak van Volkerak-Zoommeer geen probleemgebied

Milieuomstandigheden die naar het gevoel van de mens een negatieve wending nemen, krijgen vaak het etiket ‘waterkwaliteitsprobleem’. Zo ook de blauwalgenbloei in de zomer in het Volkerak-Zoommeer (VZM). Dit is geen waterprobleem, maar een ecologische eruptie, stelt ir. W. Lases. Voordat de overheid besluit tot maatregelen is objectivering van de ontstane situatie volgens hem een eerste vereiste.

Zeegaten te ruim voor een gezonde delta

Voor de gewenste ontwikkeling naar een estuarium ontbreekt aanvoer van rivierwater en zijn de resterende en de voormalige zeegaten te buitenproportioneel van oppervlak. Wil Borm van de Adviesgroep Borm en Huijgens vraagt zich af of een gezonde en samenhangende inrichting van de Zuidwestelijke Delta nog wel mogelijk is. In deze bijdrage bekijkt hij de waterproblematiek vanuit historisch geografisch oogpunt en weerlegt hij voor de zuidwestelijke regio de huidige koers van het Deltaprogramma.