maandag, maart 27, 2023

Planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer kent alleen verliezers

0
De ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer ligt momenteel ter inzage. Het zoete milieu van het Volkerak-Zoommeer, dat eindelijk in een gezonde balans is, wordt gekoppeld aan het probleemgebied van het zoute Grevelingenmeer. Met een doorlaat in de Brouwersdam verandert het gezamenlijke oppervlak vervolgens in een gebrekkig functionerend en ongewenst zeegat. Het ontwikkelperspectief is niet zo rooskleurig als de visie voorspiegelt en leidt regelrecht tot een ecologische en financiële ramp, meent Adviesgroep Borm & Huijgens. Desondanks gaat de planvorming onverminderd voort.

Gaat Nederland al polderend onder water?

0
De keuzes die het Deltaprogramma 2014 maakt voor de dominante wateropgaven van het Nationaal Waterplan zijn verontrustend. Krijgen landelijke politici met de jaarlijkse voortgangsrapportages wel de juiste informatie voor doelmatige besluitvorming? Kritiek en bedenkingen worden gebagatelliseerd of beschouwd als een gepasseerd station. Het is zinvol om deze blijvend te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen en niet achteraf de ontstane hiaten en verspillingen te laten onderzoeken door een dure parlementaire commissie.