maandag, juni 14, 2021

Deltares: getijdenzand beter bestand tegen piping dan rivierzand

0
Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten...

Lob van Gennep: Omstreden schuif in de dijk lijkt van de baan

De onderzoeken naar drie alternatieven voor waterberging van water uit de Maas in de Lob van Gennep zijn nog niet afgerond, maar de het...

Venetië: Stormvloedkering MOSE doorstaat vuurproef

Vol spanning werd er uitgekeken naar het moment waarop de stormvloedkering MOSE tijdens een storm zijn werk zou doen. Zou het omstreden systeem dat...

Proefsluiting Maeslantkering geslaagd

0
Rijkswaterstaat test het sluiten van de Maeslantkering en de Hartelkering elk jaar voor het stormseizoen. De zogenoemde functioneringssluiting vond zondag 20 september vroeg in...

Herijkt Deltaprogramma focust op versnellen uitvoering

0
De urgentie van het werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie neemt toe. Aanscherpingen zijn met name nodig in de deltabeslissing zoetwater. ‘We hebben...

Meanderende Maas: dijken tussen Ravenstein en Lith gaan flink op de schop

De dijken langs de Maas tussen Ravenstein en Lith gaan vanaf 2023 flink op de schop. Door de combinatie van het versterken van de...

Onderhoud dijk rond Urk aangepast voor waterrecreatie

Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Urk zijn gestart met onderhoud aan de dijk rond Urk en de strekdam Staversekade. Hier komt een laag stortsteen...

Stormvloedkering Ramspol wordt van binnen geïnspecteerd

Van 31 augustus tot en met 4 september inspecteert Rijkswaterstaat de noordelijke balg van stormvloedkering Ramspol. Bij de inspectie aan de binnenzijde van de...

Dijkversterking Vianen officieel gestart

0
Met een ‘Dijkmoment’ hebben bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de provincie Utrecht, de gemeente Vijfheerenlanden, aannemer GMB en waterschap Rivierenland op 25...

ILT: meeste logiesverblijven en zwembaden letten op legionellapreventie

De meeste bungalowparken, campings, hotels en zwembaden voeren legionellapreventiemaatregelen ‘in belangrijke mate’ uit. Dat blijkt uit een telefonische inventarisatie van de Inspectie Leefomgeving en...

Schorren of kwelders leveren belangrijke bijdrage aan kustverdediging

Dijken die aan de zeezijde worden beschermd door natuurlijke kwelders of schorren, zijn beter bestand tegen stormen dan hogere dijken zónder natuur voor de...

Proef met plastic damwand om ‘piping’ te voorkomen

Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie De Betuwse Waard is deze week in Andelst gestart met het aanbrengen van plastic damwanden in de Waaldijk. Op de...