Geothermie: Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor risico’s drinkwater

Bij de winning van geothermie kan zoet water zich vermengen met de zoute watervoerende laag die is vervuild met corrosie inhibitor en anti-scaling stoffen....

EEA: Slechts 40 procent van de Europese wateren voldoet aan norm waterkwaliteit

Slechts veertig procent van 111.000 meren, rivieren, riviermondingen en kustwateren voldeden tussen 2010 en 2015 aan de eisen voor een goede ecologische toestand zoals...

Legionella: Kamervragen over gebrek inspectie biologische waterzuiveringen

Kamerleden Van den Brenk (50 Plus) en Van Kooten-Arissen (PvDD) hebben eind september vragen gesteld aan het kabinet over het gebrek aan inspectie op...

RIWA: ‘Rijn en Maas moeten en kunnen schoner’

De Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA) luidt de alarmbel over de waterkwaliteit in Rijn en Maas. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van het...

Waterschap Aa en Maas: objectief meetsysteem voor uitspoeling mest

Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas wil een objectief meetsysteem om de effecten van het uitrijden van mest op de waterkwaliteit in...

Zuiveringsexperts in groten getale aanwezig bij STOWA-bijeenkomst over micro’s

Waar komen micro’s vandaan? Hoe kunnen we ze effectief en betaalbaar uit rwzi-afvalwater verwijderen? En hoe meten we het resultaat? Deze vragen stonden 8...
Droogmakerij

Hollands Noorderkwartier wil KRW-doelen gebieds- en systeemgericht vaststellen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil voor de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP-3’s) de KRW-doelen en -maatregelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen. De SGBP-3’s moeten in december...

Fipronilnorm al jarenlang overschreden in oppervlaktewater

Het voorkomen van fipronil in het oppervlaktewater is niet nieuw. “Zo blijkt uit de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater dat de norm voor fipronil in...

Laatste activiteit Adviescommissie Water: pas op het grondwater!

In haar allerlaatste advies heeft de Adviescommissie Water (AcW) grote zorgen geuit over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. De AcW adviseert het...

Aanpak hotspot medicijnresten: rwzi in Aarle-Rixtel krijgt vier ton voor pilot

Waterschap Aa en Maas krijgt van de rijksoverheid 400.000 euro voor een pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen...

Zoutindringing vanuit zee is nog steeds een probleem

De lage rivierafvoer van de Rijn zorgt dat het zoute zeewater via de Nieuwe Waterweg nog steeds makkelijk het land binnendringt. Veel innamepunten van...

Chemours wil definitieve actiefkoolfilters plaatsen om emissie Genx-stoffen volledig te reduceren

Chemours in Dordrecht heeft de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent...