Europese Commissie wil Kaderrichtlijn Water niet versoepelen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt niet versoepeld, als het aan de Europese Commissie ligt. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, pleit voor versoepeling, maar...
Blauwalgen

Nederland strijdt weer tegen de blauwalg

Op verschillende plaatsen in het land, maar met name in het zuiden, is de afgelopen dagen blauwalg aangetroffen in open water. Dat heeft consequenties...

EEA: Slechts 40 procent van de Europese wateren voldoet aan norm waterkwaliteit

Slechts veertig procent van 111.000 meren, rivieren, riviermondingen en kustwateren voldeden tussen 2010 en 2015 aan de eisen voor een goede ecologische toestand zoals...

Geothermie: Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor risico’s drinkwater

Bij de winning van geothermie kan zoet water zich vermengen met de zoute watervoerende laag die is vervuild met corrosie inhibitor en anti-scaling stoffen....

Legionella: Kamervragen over gebrek inspectie biologische waterzuiveringen

Kamerleden Van den Brenk (50 Plus) en Van Kooten-Arissen (PvDD) hebben eind september vragen gesteld aan het kabinet over het gebrek aan inspectie op...

RIWA: ‘Rijn en Maas moeten en kunnen schoner’

De Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA) luidt de alarmbel over de waterkwaliteit in Rijn en Maas. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van het...

Waterschap Aa en Maas: objectief meetsysteem voor uitspoeling mest

Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas wil een objectief meetsysteem om de effecten van het uitrijden van mest op de waterkwaliteit in...

Zuiveringsexperts in groten getale aanwezig bij STOWA-bijeenkomst over micro’s

Waar komen micro’s vandaan? Hoe kunnen we ze effectief en betaalbaar uit rwzi-afvalwater verwijderen? En hoe meten we het resultaat? Deze vragen stonden 8...
Droogmakerij

Hollands Noorderkwartier wil KRW-doelen gebieds- en systeemgericht vaststellen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil voor de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP-3’s) de KRW-doelen en -maatregelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen. De SGBP-3’s moeten in december...

Fipronilnorm al jarenlang overschreden in oppervlaktewater

Het voorkomen van fipronil in het oppervlaktewater is niet nieuw. “Zo blijkt uit de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater dat de norm voor fipronil in...

Laatste activiteit Adviescommissie Water: pas op het grondwater!

In haar allerlaatste advies heeft de Adviescommissie Water (AcW) grote zorgen geuit over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. De AcW adviseert het...

Aanpak hotspot medicijnresten: rwzi in Aarle-Rixtel krijgt vier ton voor pilot

Waterschap Aa en Maas krijgt van de rijksoverheid 400.000 euro voor een pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen...