WML hervat na drie weken inname Maaswater

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) neemt sinds 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De inname lag sinds 30 oktober stil vanwege...

Chemours wil definitieve actiefkoolfilters plaatsen om emissie Genx-stoffen volledig te reduceren

Chemours in Dordrecht heeft de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent...

Noord-Holland geeft subsidie voor beter zwemwater

Beheerders van buitenzwemwater in de provincie Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daarmee hoopt de provincie voor alle...

Uitstel omstreden verzilting Volkerak-Zoommeer

De verzilting van het zoete Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant is van de lijst van grote waterprojecten gehaald die het kabinet...

PBL: voorziene waterkwaliteitsmaatregelen niet overal voldoende om alle KRW-doelen te halen

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vooralsnog niet overal voldoende om de einddoelen van de Kaderrichtlijn Water...

PBL: verbetering ecologische waterkwaliteit onzeker door toename gebruik toxische bestrijdingsmiddelen

Het beeld dat het aantal normoverschrijdingen van de ecologische waterkwaliteit door bestrijdingsmiddelen in vijf jaar met 30 procent is gedaald, behoeft enige nuancering, stelt...

Raad van State: Waterschap Limburg moet lozingsnorm voor pyrazool verruimen

Waterschap Limburg legde in 2016 te strenge normen op voor de lozing van de stof pyrazool in de Maas. Zuiveringsbedrijf Sitech Services dat actief...

Staatssecretaris introduceert fosfaatnorm voor diepe plassen met vervuilde grond

Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W introduceert in 2021 een fosfaatnorm voor diepe plassen waarin vervuilde grond- en baggerspecie is gestort. Hiermee komt zij tegemoet...

Minister Schouten weerlegt kritiek op tussenevaluatie Kaderrichtlijn Water

Minister Schouten van LNV is het niet eens met de kritiek van meerdere organisaties op de tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst...

TU Delft onderzoekers testen drone voor watermonstername

Onderzoekers van de TU Delft ontwikkelden een drone die snel verse watermonsters kan nemen. Het onbemand vliegtuigje beschikt ook over een meetinstrument om de...

Pharmafilter ligt zwaar onder vuur

Het afvalsysteem van Pharmafilter, dat in gebruik is in vijf Nederlandse ziekenhuizen, is volgens het Zaans Medisch Centrum de oorzaak van rioolverstoppingen, waardoor de...

RIWA-rapport Rijn: Lage afvoer verhoogt concentraties verontreinigingen

Door de droogte in 2018 namen concentraties van verontreinigende stoffen op meerdere locaties in het Nederlandse deel van de Rijn toe. Maar het was...