Vervolgonderzoek nodig voor effectievere bestrijding zwemmersjeuk

Er is meer onderzoek nodig naar de uitbraak en de bestrijding van zwemmersjeuk, zo blijkt uit een rapport van zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en...

Nulmeting detecteert chemicaliën in bijna al het Nederlands grondwater

Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en overige chemicaliën zijn aangetroffen in vrijwel al het ondiep grondwater in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksinstituut KWR in...

Europees parlement bezorgd over deadline Kaderrichtlijn Water in 2027

Wat gaat de Europese Commissie doen om de lidstaten zo ver te krijgen dat in 2027 alle waterlichamen voldoen aan een goede ecologisch status?...

Boyan Slat: Plastic soep bestaat vooral uit grote stukken afval

De plastic soep in de Stille Oceaan is niet alleen vier tot zestien keer zo groot als eerder werd aangenomen, maar bestaat ook vooral...

Waterschap Noorderzijlvest maakt uitkomsten vernieuwend onderzoek op Paterswoldsemeer bekend

Het water in ondiepere delen van het Paterswoldemeer is troebeler bij een dikkere sliblaag en een ruwere bodem. Dat blijkt uit de resultaten van...

Optimaal stuwbeheer kan waterkwaliteit Maas verbeteren

Vanaf Frankrijk streven waterbeheerders in de Maas naar een vast peil in hun stuwpanden en wordt het water snel doorgelaten. Daardoor ontstaan grote piekafvoeren...

Extra aanpak van nitraatuitspoeling in Drenthe

Akkerbouwers en melkveehouders gaan samen met Vitens, WMD, LTO Noord en de provincie Drenthe extra maatregelen nemen om de nitraatuitspoeling in de bodem te...

Zalm met zenders in de Rijn uitgezet

Honderdvijftig zalmen met zendertjes zijn vanuit Duitsland onderweg naar Nederland. Vrijdag 10 mei werden de trekvissen in opdracht van Rijkswaterstaat in de Sieg uitgezet,...

Bellenscherm moet verzilting Amsterdam-Rijnkanaal tegengaan

Rijkswaterstaat zet sinds vrijdag 27 juli een bellenscherm in om de verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal vanuit het Noordzeekanaal tegen te gaan. Daarnaast optimaliseert het...

Na Amsterdam laat nu ook Almere haar burgers de waterkwaliteit meten

Op 3 mei startte in Almere een groot burgerwetenschapsproject: ‘Almere meet water’. Inwoners van Almere kunnen deelnemen aan een of meer van de drie...

PBL: verbetering ecologische waterkwaliteit onzeker door toename gebruik toxische bestrijdingsmiddelen

Het beeld dat het aantal normoverschrijdingen van de ecologische waterkwaliteit door bestrijdingsmiddelen in vijf jaar met 30 procent is gedaald, behoeft enige nuancering, stelt...

Blauwalg: onderzoeker pleit voor meten toxiciteit in plaats van concentratie

Meet de giftigheid van de blauwalg en niet de concentratie. Dat stelt Miguel Lurling, onderzoeker Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan Wageningen University & Research...