Hotspotanalyse identificeert 114 rioolwaterzuiveringen als ‘hotspot’ medicijnresten

Zo’n 114 van de 314 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) hebben door het lozen van medicijnresten in het effluent meer invloed op het watermilieu dan andere rioolwaterzuiveringen....

Brussel vraagt Nederland om extra maatregelen voor Kaderrichtlijn Water

De Europese Commissie heeft op 26 februari haar beoordeling van de nationale stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode van 2016-2021 gepubliceerd. Voor Europa als geheel blijkt...

Fipronil vormt bedreiging voor watermilieu

Op ruim tweehonderd pluimveebedrijven in Nederland is het giftige bloedluismiddel fipronil gebruikt. Dat middel mag onder geen beding terecht komen in het watermilieu omdat...

Rijkswaterstaat initieert onderzoek naar blauwalg in stromend water

In de zomer van 2018 werd in grote delen van de Maas blauwalg aangetroffen. Niet eerder was die bacterie in deze omvang te zien...

Vissen gebruiken massaal slimme vispassage bij waterschap Rivierenland

Ruim 1300 vissen zijn onlangs in één week door de Smart Vislift bij Almkerk gezwommen. Door de variabele stroomsnelheden in de vispassage passeerden ook...

Kaderrichtlijn Water nu bloedserieus: geen uitstel meer voor effectieve maatregelen

“Wees transparant, geef duidelijk aan welke maatregelen zijn overwogen, wat de onzekerheden rond de uitwerking van de maatregelen zijn en waarom bepaalde maatregelen niet...

Minister Schouten weerlegt kritiek op tussenevaluatie Kaderrichtlijn Water

Minister Schouten van LNV is het niet eens met de kritiek van meerdere organisaties op de tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst...

PBL: KRW-doelen haalbaar via integrale aanpak

“Met een integrale aanpak kunnen alle mogelijke maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit worden genomen. Zo kan per definitie 100% van de KRW-doelen worden...

CBS: chemische waterkwaliteit gaat achteruit

Het aantal waterlichamen dat voldoet aan de chemische waterkwaliteit loopt achteruit. In 2009 voldeed nog 70 procent van alle 700+ oppervlaktewateren aan de norm...

Waterschapsdag: Minister legt nadruk op extra investeringen in waterkwaliteit

Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om medicijnresten en andere chemische stoffen uit het water te halen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen...

Europees parlement bezorgd over deadline Kaderrichtlijn Water in 2027

Wat gaat de Europese Commissie doen om de lidstaten zo ver te krijgen dat in 2027 alle waterlichamen voldoen aan een goede ecologisch status?...

Nieuwe handreiking KRW focust op realistische en passende doelen

Start met een watersysteemanalyse en stel op basis daarvan realistische en haalbare doelen die goed onderbouwd zijn. Maar zorg dan wel dat je die...