zondag, september 19, 2021

Water Natuurlijk: ‘Voorstel aanpassing belastingstelsel is eerste stap’

0
Unaniem namen de waterschappen op 11 december een definitief voorstel aan voor de aanpassing van hun belastingstelsel. Politieke waterschapspartij Water Natuurlijk ziet het voorstel...

Wil Borm: ‘Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta biedt weinig houvast’

0
De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta voor 2050 is 26 november gepresenteerd en inmiddels ook aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport is op initiatief van...

Kamerdebat in ban van balans tussen ecologie en economie

0
Als een rode draad liep de balans tussen ecologie en economie 1 december door het halfjaarlijkse overleg in de Tweede Kamer over alle lopende...

Waterschappen houden stijging waterschapsbelastingen laag

0
In 2021 betalen gezinnen met een eigen woning van € 250.000  gemiddeld € 0,75 per maand meer voor het werk van de waterschappen dan...

Tweede Kamer wil dat Volkerak-Zoommeer zoet blijft

0
De Tweede Kamer heeft 3 november een motie van CDA en SGP aangenomen waarin ze de regering verzoeken het eerder voorgenomen plan voor verzilting...

GroenLinks dient wet democratisering waterschappen in bij Raad van State

0
GroenLinks dient haar initiatiefwet om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen in bij de Raad van State. Dat maakte de partij...

Reactie UvW op advies geborgde zetels wil kool en geit sparen

0
De Unie van Waterschappen heeft met een brief aan minister Van Nieuwenhuizen een reactie gegeven op het rapport Geborgd gewogen van de Adviescommissie geborgde...

‘Weeffout’ hersteld in definitief voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen

0
Op 6 oktober is de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen gekomen tot een definitief voorstel voor aanpassing van het belastingstelsel van...

Nationaal Milieubeleid gericht op ‘safe by design’

0
Het milieubeleid van de toekomst moet er op gezicht zijn om de lozing van schadelijke stoffen in het milieu te voorkomen. ‘Nederland verdient vernieuwd,...

Deltaprogramma 2021: Water als randvoorwaarde voor al het beleid

0
Het nieuwe Deltaprogramma windt er geen doekjes om. Alleen door klimaatadaptatie onderdeel te maken van alle fysieke ingrepen in het land blijft Nederland op...

Kamervragen na ernstige rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

0
Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas 'Over de Maas'...

Digitale consultatie over geborgde waterschapszetels

0
Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is, op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met een digitale consultatie over het...