zondag, juni 13, 2021

Inspectie en RIVM wijzen op risico’s grondwater bij aanleg bodemenergiesystemen

0
Scheidende lagen in de ondergrond worden vaak onvoldoende afgedicht bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Hierdoor kan verontreinigd of zouthoudend grondwater naar schone grondwaterlagen stromen....

Natuurmonumenten pleit voor verdringingsreeks grondwater

0
Net als voor oppervlaktewater zou er voor grondwater een verdringingsreeks moeten komen. Zodat in tijden van droogte het water eerlijker en beter wordt verdeeld...

Waterschap Hunze en Aa’s gaat strenger handhaven op besproeien gewassen met grondwater

0
Waterschap Hunze en Aa’s gaat in 2020 met handhavers in het veld controleren of agrariërs in het Drentsche Aa-gebied hun gewassen niet besproeien met...

Wetterskip Fryslân inventariseert illegale waterputten

0
Waterbeheerders van Wetterskip Fryslân brachten afgelopen week illegale waterputten in een straal van 1.500 meter rondom het Drents Friese Wold in kaart. Bij zestien...

Brabantse waterschappen staan beregenen met grondwater tijdelijk toe

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel verruimen van 9 tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met...

Brabant pakt vervuiling bij waterwingebieden versneld aan

De provincie Noord-Brabant, landbouworganisatie ZLTO en drinkwaterbedrijf Brabant Water intensiveren de aanpak om vervuiling van grondwater te reduceren. Dat gaat gebeuren bij acht grondwaterwingebieden...

Onderzoekers: vervang goedkope gewassen in droge gebieden om uitputting grondwaterreserves te beperken

Agrariërs in droge gebieden doen er goed aan om hun goedkope gewassen te vervangen door alternatieven die per hectare meer opbrengen. Zo kunnen ze...

Droogte 2018 nog steeds merkbaar bij agrariërs in veenweidegebied Stichtse Rijnlanden

0
De droogte van 2018 is nog steeds merkbaar in verschillende polders in het veenweidegebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zo is de bovenste bodemlaag...

Twee Brabantse waterschappen: geen ontrekkingsverbod voor besproeiing grasland met grondwater

0
Waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta hebben ondanks de lage grondwaterstanden door de droogte besloten geen onttrekkingsverboden voor grondwater in te voeren....

Tweede Kamer unaniem tegen geothermieboringen in drinkwatergebieden

0
Op 19 maart heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een motie van de Partij van de Dieren, waarin gevraagd wordt om een verbod...

Droogte veroorzaakt hausse aan funderingsproblemen

0
Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen...

Brabant Water gaat groei watervraag compenseren met besparingsmaatregelen

0
Brabant Water onttrekt jaarlijks 180 miljoen kuub grondwater voor de productie van drinkwater. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat de watervraag de komende vijf jaar met...