Inspectie en RIVM wijzen op risico’s grondwater bij aanleg bodemenergiesystemen

Scheidende lagen in de ondergrond worden vaak onvoldoende afgedicht bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Hierdoor kan verontreinigd of zouthoudend grondwater naar schone grondwaterlagen stromen....

Natuurmonumenten pleit voor verdringingsreeks grondwater

Net als voor oppervlaktewater zou er voor grondwater een verdringingsreeks moeten komen. Zodat in tijden van droogte het water eerlijker en beter wordt verdeeld...

1700 Boeren ontvangen ‘droogtevoorschot’ van Vitens

Circa 1700 boeren bij waterwinputten van drinkwaterbedrijf Vitens ontvangen een voorschot op de droogteschade die ze dit jaar lijden. Het waterbedrijf trekt hiervoor bijna...

Vitens overschrijdt grondwateronttrekkingsvergunning in Twente

Vitens heeft in de zomermaanden in Twente veel meer grondwater opgepompt dan volgens de maandlimiet van de vergunning van de provincie Overijssel was toegestaan....

Onderzoekers: vervang goedkope gewassen in droge gebieden om uitputting grondwaterreserves te beperken

Agrariërs in droge gebieden doen er goed aan om hun goedkope gewassen te vervangen door alternatieven die per hectare meer opbrengen. Zo kunnen ze...

Witteveen+Bos start onderzoek naar risico’s ultradiepe warmtewinning

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van ultradiepe warmtewinning en de boor- en stimulatietechnieken die...

Milieufederatie wil vergunningsruimte Brabants grondwater beperken

De Brabantse Milieufederatie (BMF) roept de provincie Noord-Brabant op vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken, om zo het grondwatersysteem weer in...

Mogelijk al in voorjaar onttrekkingsverboden grondwater

De waterschappen op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland verwachten dat zij al in april onttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren...

Brabant Water gaat groei watervraag compenseren met besparingsmaatregelen

Brabant Water onttrekt jaarlijks 180 miljoen kuub grondwater voor de productie van drinkwater. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat de watervraag de komende vijf jaar met...

Waterschappen stellen baggerwerkzaamheden uit door mogelijke aanwezigheid PFAS

Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en...

Twee Brabantse waterschappen: geen ontrekkingsverbod voor besproeiing grasland met grondwater

Waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta hebben ondanks de lage grondwaterstanden door de droogte besloten geen onttrekkingsverboden voor grondwater in te voeren....

Waterschap Hunze en Aa’s gaat strenger handhaven op besproeien gewassen met grondwater

Waterschap Hunze en Aa’s gaat in 2020 met handhavers in het veld controleren of agrariërs in het Drentsche Aa-gebied hun gewassen niet besproeien met...