Natuurmonumenten pleit voor verhoging grondwaterpeil

Om droogteproblemen zoals in deze zomer te voorkomen, is een gezondere waterhuishouding nodig. Dat begint met het verhogen van de grondwaterstand en met meer...

Waterschappen stellen baggerwerkzaamheden uit door mogelijke aanwezigheid PFAS

Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en...

Brabant Water gaat groei watervraag compenseren met besparingsmaatregelen

Brabant Water onttrekt jaarlijks 180 miljoen kuub grondwater voor de productie van drinkwater. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat de watervraag de komende vijf jaar met...

Mogelijk al in voorjaar onttrekkingsverboden grondwater

De waterschappen op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland verwachten dat zij al in april onttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren...

Natuurmonumenten pleit voor verdringingsreeks grondwater

Net als voor oppervlaktewater zou er voor grondwater een verdringingsreeks moeten komen. Zodat in tijden van droogte het water eerlijker en beter wordt verdeeld...

Onderzoek naar geothermie in Den Helder en Lelystad

Afvalinzamelaar en energieleverancier HVC gaat de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Het ministerie van EZK heeft de HVC Groep daarvoor...

Ondanks regenval houdt Aa en Maas vast aan droogtemaatregelen

Waterschap Aa en Maas trekt de maatregelen voor herstel van de grondwaterstand nog niet in. Ondanks dat er sinds september een gemiddelde hoeveelheid regen...

Utrecht wil zich aansluiten bij project Valuta voor Veen

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) is deze zomer gestart met een project dat moet verkennen of een regionaal systeem van CO2-compensatie opgezet kan...

Tweede Kamer unaniem tegen geothermieboringen in drinkwatergebieden

Op 19 maart heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een motie van de Partij van de Dieren, waarin gevraagd wordt om een verbod...

Wetterskip Fryslân inventariseert illegale waterputten

Waterbeheerders van Wetterskip Fryslân brachten afgelopen week illegale waterputten in een straal van 1.500 meter rondom het Drents Friese Wold in kaart. Bij zestien...

Brabant pakt vervuiling bij waterwingebieden versneld aan

De provincie Noord-Brabant, landbouworganisatie ZLTO en drinkwaterbedrijf Brabant Water intensiveren de aanpak om vervuiling van grondwater te reduceren. Dat gaat gebeuren bij acht grondwaterwingebieden...

Droogte veroorzaakt hausse aan funderingsproblemen

Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen...