Waterschappen stellen baggerwerkzaamheden uit door mogelijke aanwezigheid PFAS

Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en...

Inspectie en RIVM wijzen op risico’s grondwater bij aanleg bodemenergiesystemen

Scheidende lagen in de ondergrond worden vaak onvoldoende afgedicht bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Hierdoor kan verontreinigd of zouthoudend grondwater naar schone grondwaterlagen stromen....

Natuurmonumenten pleit voor verhoging grondwaterpeil

Om droogteproblemen zoals in deze zomer te voorkomen, is een gezondere waterhuishouding nodig. Dat begint met het verhogen van de grondwaterstand en met meer...

Onderzoekers: vervang goedkope gewassen in droge gebieden om uitputting grondwaterreserves te beperken

Agrariërs in droge gebieden doen er goed aan om hun goedkope gewassen te vervangen door alternatieven die per hectare meer opbrengen. Zo kunnen ze...

Droogte veroorzaakt hausse aan funderingsproblemen

Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen...

Milieufederatie wil vergunningsruimte Brabants grondwater beperken

De Brabantse Milieufederatie (BMF) roept de provincie Noord-Brabant op vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken, om zo het grondwatersysteem weer in...

1700 Boeren ontvangen ‘droogtevoorschot’ van Vitens

Circa 1700 boeren bij waterwinputten van drinkwaterbedrijf Vitens ontvangen een voorschot op de droogteschade die ze dit jaar lijden. Het waterbedrijf trekt hiervoor bijna...

Natuurmonumenten pleit voor verdringingsreeks grondwater

Net als voor oppervlaktewater zou er voor grondwater een verdringingsreeks moeten komen. Zodat in tijden van droogte het water eerlijker en beter wordt verdeeld...

Witteveen+Bos start onderzoek naar risico’s ultradiepe warmtewinning

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van ultradiepe warmtewinning en de boor- en stimulatietechnieken die...

Onderzoek naar geothermie in Den Helder en Lelystad

Afvalinzamelaar en energieleverancier HVC gaat de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Het ministerie van EZK heeft de HVC Groep daarvoor...

Droogte 2018 nog steeds merkbaar bij agrariërs in veenweidegebied Stichtse Rijnlanden

De droogte van 2018 is nog steeds merkbaar in verschillende polders in het veenweidegebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zo is de bovenste bodemlaag...

Tweede Kamer unaniem tegen geothermieboringen in drinkwatergebieden

Op 19 maart heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een motie van de Partij van de Dieren, waarin gevraagd wordt om een verbod...