World Water-Tech Investment Summit

Zesde bijeenkomst van toonaangevende experts op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe technologie op het gebied van watervoorzieningen, overstromingsbescherming en stedelijke ontwikkeling.

 

Grip op wateroverlast

Symposium over het beter grip krijgen op de verwachte toename van het aantal extreme buien en het nemen van kosteneffectieve maatregelen.

WaterCampus Business Café: Bionica

Middagbijeenkomst slimme oplossingen uit de natuur voor water  technologische uitdagingen in het MKB.

3Di Kennisdag

kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers die werken met 3Di en de daarvoor beschikbare tools. Het programma  het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. 

Resilient Cities 2017

International conference on current and pressing issues for urban resilience and adaptation to climate change such as climate-related health risks, internal displacement and forced migration, and risk transfer and insurance as they represent serious challenges where further attention and support is needed. 

Dynamisch Kustbeheer

Driedaagse workshop over concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind de ruimte hebben om sediment te verplaatsen.

Hoe ontstenen we de stad?

Studiedag – in de ecowijk EVA-Lanxmeer – over het stimuleren dat burgers hun tuinen vergroenen.

Circulair met fosfaat

Symposium over fosfaatrecycling waar Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën willen aanreiken aan schrijvers van lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie.

MOOC on marine litter

Tweede Massive open online course (MOOC) on Marine Litter van de Open Universiteit over onderzoek naar de oorzaken en effecten van plastic vervuiling, en mogelijke oplossingen, onder andere binnen het project Schone Maas Limburg en met onderzoekpartners in Indonesië. De cursus is gratis maar u moet u wel inschrijven.

Verborgen schatten in de afvalwaterwereld

Symposium over innovaties op het gebied van afvalwaterzuiveringstechnologie. Waarom  is de ene innovatie succesvol – zoals biologische defosfatering, lichtslib-bestrijding en Nereda – en andere niet – zoals USBF en Vertech?
Het symposium van de KNW themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie kijkt naar succesvolle en  minder succesvolle ontwikkelings- of onderzoekstrajecten. Welke boodschap kan aan de ontwikkelaars van deze huidige en toekomstige innovaties worden meegegeven?

Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

Werkconferentie over een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit is een grote uitdaging voor eco-engineering, civiele techniek en water management.

Phase out strategies in the WASH sector

Einde middag bijeenkomst over watervoorzieningen in ontwikkelingslanden met als thema het duurzaam achter laten van lokale watervoorzieningen als ontwikkelingshulp ophoudt.