Burgers aan zet bij wateropgaven Smart Society

Voor het realiseren van wateropgaven wordt gezocht naar optimale oplossingen; niet alleen in termen van kostenbesparing, maar ook ten aanzien van maatschappelijk rendement. Steeds vaker wordt gekeken naar maatregelen op lokaal niveau, zodat maatwerk kan worden geboden. Een voorbeeld hiervan is het particulier zuiveren van afvalwater gecombineerd met het verwerken van reststoffen tot schoon water, energie en compost.

Een ‘slimme samenleving’ kan wateropgaven met andere opgaven in de eigen leefomgeving verbinden. Door gebruik te maken van alle beschikbare kennis en kunde, kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ontwikkeling van stadslandbouw in relatie tot de beschikbaarheid van irrigatiewater.

Het waterschap staat aan de lat om de wateropgaven te realiseren en zou aansluiting moeten zoeken bij het concept van Smart Society. Zo kunnen (cyclische) waterstromen inzichtelijk worden gemaakt en kan er verbinding worden gelegd met particuliere initiatieven. Moeten we regenwater opvangen op daken en/of retentie in stad en/of op het platteland? Kunnen burgers het zelf doen of is verbinding gewenst?

Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat het initiatief bij burgers en bedrijven komt te liggen, zodat het concept van Smart Society daadwerkelijk door de samenleving wordt omarmd en niet een agenda blijft van politici en bestuurders. Het waterschap zou samen met burgers, leveranciers, kennisinstellingen en andere overheden moeten zoeken naar oplossingen voor wateropgaven, waarbij de wens van burgers leidend is!

Erik van Lith, Lid van Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel