Brussel gaat Nederland vrijwel zeker opnieuw mestontheffing verlenen

Dijksma laat in de brief weten dat er dit keer wel haken en ogen aan de derogatie zitten. Voor de zandgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg komt er slechts een verruiming tot 230 kilogram stikstof. In deze gebieden bestaan al langer problemen. Dit geldt ook voor de lössgronden in het zuiden van Limburg. Landbouwers zijn blij met de verruiming, maar voor de watersector geldt dat de nitraatbelasting van grondwater in landbouwgebieden onverminderd hoog blijft. 
Normoverschrijding
Volgens het Compendium voor de Leefomgeving overschreed Nederland de Europese norm (50 mg/l) voor nitraat in 2012 in circa 20% van het ondiepe grondwater. In het middeldiepe grondwater vindt overschrijding op circa 5% van de meetlocaties plaats. Stikstofuitspoeling naar het grondwater bedreigt de kwaliteit van het drinkwater. Enkele waterwinputten in Oost-Nederland zijn gesloten, soms moet dieper grondwater worden gewonnen of moeten extra kosten voor zuivering worden gemaakt.
Historie
Nederland streeft er naar om de nitraatconcentraties in het grondwater te verlagen tot minder dan 50 mg/l. Sinds 1991 is de EU-Nitraatrichtlijn van kracht. Het Nederlandse mestbeleid werd in oktober 2003 door het Europese Hof van Justitie veroordeeld. In december 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland een derogatiebeschikking afgegeven voor de periode 2006-2009. Hiermee mogen graslandbedrijven, dit zijn bedrijven met een aandeel grasland van minimaal 70% van het totale areaal, onder voorwaarden, per hectare tot 250 kilogram stikstof toedienen via dierlijke mest van graasdieren. Deze derogatie is op 5 februari 2010 verlengd tot en met december 2013. Het lijkt er nu dus op dat de derogatie met enige restricties ook voor de periode 2014 tot 2017 gaat gelden.