Tien dagen lang mogen in Brabant grasland en sportvelden overdag worden beregend (foto: Aa en Maas).

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel verruimen van 9 tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli tussen 11 en 17 uur niet besproeid worden met grondwater. De waterschappen heffen deze beperking vanwege de droogte voor tien dagen op.

Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. Daarin staat onder andere dat grasland in juni en juli niet overdag mag worden beregend. Deze beperking in de vergunning is bedoeld om de grondwatervoorraad te beschermen. Bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, kunnen er echter problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om deze problemen te voorkomen, hebben de Brabantse waterschappen een regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan (de zogenaamde 5%-regeling). Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Alleen als het echt noodzakelijk is
De waterschappen doen een dringend beroep op de vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. De afgelopen maanden heeft het volgens de waterschappen onvoldoende geregend om het tekort aan grondwater aan te vullen. Er is ook veel water verdampt uit de bodem. Om het watertekort op te heffen, is een langere periode van neerslag nodig.

Geen oppervlaktewater
Nadrukkelijk wijzen de drie waterschappen erop dat deze tijdelijke verruiming alleen betrekking heeft op onttrekkingen uit grondwater, niet op onttrekkingen uit sloten en beken. Alle drie de Brabantse waterschappen hebben inmiddels onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater uitgevaardigd voor grote delen van hun beheergebieden. Ook mag het grondwater enkel worden gebruikt voor beregening van grasland en sportvelden en geldt deze ontheffing alleen voor vergunninghouders van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel.