De Zwartenbergse Polder (foto: Brabantse Delta).

Waterschap Brabantse Delta gaat dit voorjaar beginnen met het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied Noordrand Midden. Dat is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant en aangewezen als Natte Natuurparel.

In het Natuurnetwerk zijn bestaande en nieuwe natuurgebieden door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. In het gebied Noordrand Midden, gelegen in de gemeenten Etten-Leur en Breda (Prinsenbeek), zijn de waterpeilen nu vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk. Dat is niet gunstig voor de natuur. Om de natuur een zetje te geven, wordt de waterhuishouding in de natuurgebieden anders ingericht. Er worden watergangen vergraven, percelen geplagd en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Aanvullend worden er stuwen, duikers en inlaten gerealiseerd. Het gaat om drie natuurgebieden in Noordrand Midden: Zwartenbergse Polder, Kelsdonk/Zwermlaken en Strijpen/De Berk. Het werk zal worden uitgevoerd door de aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven.

Planning

Het verbeteren van de waterhuishouding en het verhogen van het waterpeil is nodig om in de gebieden de natuurdoeltypen te realiseren zoals die zijn vastgelegd in de ambitiekaart van de provincie Noord-Brabant. De voorbereiding van het project loopt nu. Het deelproject Zwartenbergse Polder is een RAW-contract en de uitvoering start in het voorjaar 2023. Voor de deelprojecten Kelsdonk/Zwermlaken en Strijpen/De Berk wordt in bouwteamverband gewerkt aan een uitvoeringsontwerp. De uitvoering van deze deelprojecten zal naar verwachting in 2023-2024 plaatsvinden.
Tekst loopt verder onder de afbeelding

Een kaart van het projectgebied (bron: MVO-Van der Ven).

Zwartenbergse Polder

“Het oostelijk deel van de Zwartenbergse Polder ontwikkelen we tot een nat natuurgebied met verschillende typen schrale vegetatie”, aldus het waterschap. “Vol ruigtevelden en kruiden- en faunarijke graslanden. Dat kan dankzij de overgang tussen zand- en kleigrond in dit gebied. Hier komt namelijk schoon, voedselarm grondwater naar boven. Ideaal voor de ontwikkeling van waterrijke natuur.”

Kelsdonk/Zwermlaken

Voor het gebied Kelsdonk/Zwermlaken wil Brabantse Delta toe naar een watersysteem dat voldoet aan de hydrologische randvoorwaarden voor natte natuurgebieden, extreme neerslag kan opvangen en rekening houdt met de omliggende landbouwpercelen. Daarvoor zijn aanpassingen nodig in het watersysteem, zoals het verbreden en verdiepen van sloten, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van petgaten en de aanleg van een helofytenveld.

Strijpen/De Berk

In het gebied Strijpen/De Berk zou het ‘vernatten’ van het gebied bij moeten dragen aan enerzijds behoud van reeds bestaande natuur en anderzijds bevordering van de potentie van trilveen en andere flora en fauna in een nat natuurgebied. “Daarbij wordt net als bij de andere deelgebieden rekening gehouden met het vasthouden van water en de effecten op om- en inliggende landbouwpercelen”, aldus het waterschap.