Awzi De Groote Lucht in Vlaardingen, eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland (foto: Delfland).

De voorgenomen bouw van een Zoetwaterfabriek op awzi De Groote Lucht wordt uitgesteld omdat de nieuwe Nederlandse norm voor bromaat in oppervlaktewater veel strenger is dan de Zwitserse norm waarmee bij het ontwerp is gerekend. Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat nu eerst onderzoeken welke doelen van het project SCHOON op welk moment kunnen worden gerealiseerd.

De beslissing hing al in de lucht, toen bleek dat het door de Zoetwaterfabriek geproduceerde water niet kan voldoen aan de Nederlandse bromaatnorm. Vorige week ging in de vergadering van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap de kogel definitief door de kerk. In het project SCHOON (wat staat voor ‘schoonmaken effluent en hergebruik voor oppervlaktewater op natuurlijke wijze’) wilde Delfland in een Zoetwaterfabriek gezuiverd afvalwater extra schoonmaken, zodat het kan worden ingezet in het gebied. Dat extra schone water komt van pas in tijden van droogte. Het water wordt bovendien via een waterharmonica naar de Krabbeplas geleid, waardoor daar de overlast door blauwalg wordt teruggedrongen. Deze waterharmonica is onderdeel van de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding.

Nazuivering met ozon

Voor het extra schoon maken van het water is een Zoetwaterfabriek ontworpen die een deel van het gezuiverde water op AWZI De Groote Lucht kan nazuiveren met ozon. Met deze techniek worden microverontreinigingen als medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit het water gehaald. Bij het behandelen van water met ozon wordt in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Omdat er geen Nederlandse norm was voor bromaat, is Delfland bij het ontwerp van de Zoetwaterfabriek uitgegaan van de Zwitserse norm. “Zwitserland is het land met de meeste ervaring met deze techniek”, verklaart het hoogheemraadschap die keuze. Maar inmiddels is het project ingehaald door de actualiteit. Onlangs is door het ministerie van IenW namelijk een Nederlandse norm vastgesteld voor bromaat in oppervlaktewater en deze is veel strenger dan de Zwitserse. Bovendien is bromaat door het ministerie aangemerkt als zeer zorgwekkende stof.

Geen ruimte voor alternatief

Het water uit de Zoetwaterfabriek zoals die door Delfland is ontworpen, kan niet voldoen aan de Nederlandse norm. Omdat bromaat een zorgwekkende stof is, is het ook niet wenselijk deze op het oppervlaktewater te brengen. Op de huidige awzi is volgens Delfland ook onvoldoende ruimte en capaciteit voor een alternatieve techniek. Bovendien is deze zuivering is aan het einde van zijn levensduur. Deze zomer besluit Delfland of deze zuivering grootschalig wordt gerenoveerd of dat een nieuwe zuivering wordt gebouwd op een andere locatie.

Meenemen in de toekomstplannen

Het algemeen bestuur van Delfland heeft besloten de productie van extra schoon zoet water mee te nemen in de toekomstplannen voor de te vernieuwen of nieuw te bouwen awzi De Groote Lucht en om samen met de partners uit te werken hoe en wanneer de overige doelen van SCHOON kunnen worden behaald.

Collectieve zuivering Westland

Daarmee is de Zoetwaterfabriek het tweede grote project van Delfland dat in het nauw is gekomen door de bromaatnorm. In februari maakte het hoogheemraadschap al bekend dat het een andere techniek ging zoeken voor de collectieve zuivering Westland. De glastuinbouwers zijn verplicht restwater van hun teelten te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen, voor zij het mogen lozen op het riool. Een deel van de ondernemers in Westland vroeg Delfland enkele jaren geleden deze taak centraal voor hen uit te voeren op awzi De Nieuwe Waterweg. Het hoogheemraadschap stemde daarmee, maar zette de plannen voor de collectieve zuivering vier maanden geleden ‘on hold’: “Wij zouden het water op onze zuiveringen gaan nabehandelen met ozon. Toen duidelijk werd dat er een Nederlandse norm in de maak was voor bromaat, hebben wij besloten hiermee in afwachting van die norm te wachten om desinvestering te voorkomen”, aldus de woordvoerster van Delfland. Voor awzi De Nieuwe Waterweg wordt nu een combinatie van ozon en actief kool als alternatief onderzocht.