Boeren voor Drinkwater succesvol – nieuwe deelnemers welkom

Trots op resultaten
Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemende agrariërs. Tijdens een evaluatiebijeenkomst die onlangs gehouden werd, zijn de resultaten van 15 deelnemers besproken en gedeeld met bestuurders van de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord. De deelnemers nemen vrijwillig deel aan het project, maar hebben echt de intentie om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. Ze zijn dan ook trots dat de resultaten positief zijn en ook blij met het bijkomende positieve effect op het bedrijfsresultaat. Dit bedraagt ongeveer 150 euro per hectare.

Vervolg in 2016
Via het project worden de deelnemers ondersteund door bedrijfsadviseurs. De kringloopwijzer is daarbij een belangrijk instrument. Het streven van de groep is om onder de 100 kg stikstof bodemoverschot te blijven. Dit lukte in 2014, dat was een zeer groeizaam jaar. In 2015 lag het overschot net iets hoger, maar bleef de groep beter presteren dan het landelijk gemiddelde. De potentie bij de deelnemers voor een verdere verbetering ligt er nog steeds. Het is een groep “koplopers” die laat zien dat praktische maatregelen goed zijn voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee. Het project krijgt ook in 2016 een vervolg. Bestaande maatregelen, zoals drijfmestrijenbemesting en grasonderzaai in maïs worden voortgezet. Daarnaast wordt een verdiepingsslag gemaakt naar perceelgericht bemesten.

Zichtbaarheid bij de politiek
De resultaten van de groep zijn zeer positief ontvangen bij de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord. “We zijn als provincie dankbaar voor jullie inzet. Jullie hebben de milieubelasting omlaag gebracht, met een rendabel businessmodel. Het is belangrijk dat dit soort pilots bij de politiek onder de aandacht worden gebracht”, aldus gedeputeerde Bert Boerman. Als dank voor de inzet tot nu toe ontvingen de deelnemers uit handen van de gedeputeerde Boerman ieder een plaquette waarmee ze kunnen laten zien dat ze samenwerken aan schoon grondwater en een duurzaam bedrijf.

Win-win
Namens Vitens sprak Jelle Hannema, Manager Asset Management, zijn complimenten uit: “Pionieren betekent dat je niet precies weet wat je te wachten staat. Top dat jullie er toch aan begonnen zijn, dat getuigt van moed en visie.” Namens het bestuur van LTO Noord gaf Marcel Markhorst aan trots te zijn op deze koplopers: “Als je de resultaten ziet, kun je je afvragen waarom niet iedereen mee doet. Het is een ultieme win-win situatie. Dit is maatschappelijk verantwoord ondernemen waar we mee verder kunnen.” Ook zag Marcel Markhorst goed kansen om samen te werken met andere projecten zoals Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Openstelling voor nieuwe deelnemers
Het project wordt voortgezet met de bestaande deelnemers, maar ook andere grondeigenaren binnen de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel kunnen aansluiten bij het vervolg van het project. De ervaringen en resultaten van de bestaande deelnemers worden daarbij benut. Ook plaatselijke loonwerkers en agrarische adviseurs worden betrokken bij de uitvoering van het project. 
Agrariërs die interesse hebben om aan te sluiten, kunnen contact opnemen met Wilco Pasman, E wpasman@stimuland.nl | T (0529) 47 81 80.
 

(Persbericht Royal HaskoningDHV, april 2016)