Boegbeeld Water: “Er is groei op veel fronten”

Huis in ’t Veld is niet verbaasd over de toenemende export van watergerelateerde goederen. “We krijgen al langer signalen van bedrijven in de Topsector Water dat de markt aantrekt en hun orderportefeuilles beter gevuld raken. Dus de toename in de exportwaarde past wel in dat patroon.” Volgens hem halen de maritieme, delta- en watertechnologen niet alleen steeds méér opdrachten binnen, maar ook steeds mooiere. Ter illustratie verwijst het boegbeeld naar het National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)-programma, het Indonesisch-Nederlands masterplan om Jakarta te beschermen tegen overstromingen. Dit project, dat deze maand van start is gegaan, beschermt niet alleen levens maar heeft ook een waarde van 30 tot 45 miljard euro. 

Wat wel enige vraagtekens opleverde, is de opmerkelijke discrepantie in de gerapporteerde exportwaarde van het CBS (2,7 miljard in 2012) en die van de Water Export Index (7,3 miljard euro in 2013). Volgens Huis in ’t Veld is deze eenvoudig te verklaren: “Het CBS publiceert alleen internationaal vergelijkbare statistieken over de uitvoer van goederen, en dus geen diensten. De CBS-cijfers geven daarom geen compleet beeld van de export.”

Toegevoegde waarde verdubbelen
Een belangrijke indicator van de voortgang van de plannen die het Topteam Water heeft, is hoever de topsector nog verwijderd is van het doel om de toegevoegde waarde tussen 2010 en 2020 te verdubbelen. Dat doel lijkt nog ver weg, want de cijfers van het CBS voor het jaar 2012 laten een lichte daling zien van de productie en toegevoegde waarde. Het boegbeeld wil daarbij een relativering aanbrengen: “Vergeet niet dat de Topsector Water pas medio 2012 echt begonnen is met de uitvoering van de actie-agenda.” 
Bovendien, benadrukt Huis in ‘t Veld, geven de CBS-cijfers aan dat de sector op veel andere terreinen progressie boekt. “Er is groei op meerdere fronten: de export van goederen, het aantal bedrijven, de werkgelegenheid en de research-uitgaven als percentage van de toegevoegde waarde.” En, ook niet onbelangrijk: het recente rapport ‘Balans van de topsectoren’ van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie roemt de Topsector Water als een segment waar de topsectorenaanpak zeer goed uitpakt. 
Toch is er nog altijd werk aan de winkel voor Huis in ’t Veld en zijn team. “De Topsector Water zet onverminderd in op versterking van de concurrentiekracht en het internationale verdienvermogen van de sector. Dat doen we via de actiepunten kennis en innovatie, human capital, internationalisering en regelgeving. De focus ligt daarbij op versterking van de toegevoegde waarde en het exportpotentieel.”
Bewustwording
Dan het laatste “probleem”: al die mannen in de watersector, in sommige afdelingen zelfs tot 90 procent aan toe. Huis in ’t Veld weet wel hoe dat komt. “Van oudsher kent deze sector, net als andere sectoren waarin techniek de boventoon voert, een sterke vertegenwoordiging van mannen.” Een echt probleem is dat ook niet volgens het boegbeeld, mits er voldoende goed gekwalificeerde mensen zich boeien voor en binden aan de sector, ongeacht hun geslacht. “Maar om deze behoefte te kunnen invullen hebben we ook de meisjes en vrouwen hard nodig.”
De Topsector Water voert daarom verschillende activiteiten uit om dat te realiseren, weet Huis in ’t Veld. “Aan de ene kant zetten wij in op bewustwording en enthousiasmering, onder meer via het Wereld Water College en de waterroute in Nemo tijdens Museum Weekend. Aan de andere kant werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden samen in de Centra voor Innovatief Vakmanschap voor mbo en de Centres of Expertise voor hbo in Leeuwarden, Rotterdam en Vlissingen. Bovendien draagt de Topsector Water actief bij aan het Techniekpact door volgend jaar 150 beurzen te realiseren voor talentvolle studenten.”