Het eerste zinkstuk bij de Spijkenisserbrug (foto: Paul Martens/Rijkswaterstaat).

Aannemer Van den Herik-Sliedrecht werkt in opdracht van Rijkswaterstaat en waterschap Hollandse Delta aan de bodembescherming en het versterken van taluds in de Oude Maas bij de Spijkenisserbrug. Woensdag 19 september lieten heemraad Leo van Gelder (Hollandse Delta) en Suzan Vos (netwerkdirecteur Rijkswaterstaat) samen met Van den Herik-directeur Jan Huijbers een eerste zinkstuk te water.

Van Gelder en Vos benadrukten bij deze officiële handeling dat dit een belangrijk samenwerkingsproject is voor het waterschap en Rijkswaterstaat: “Deze unieke samenwerking tussen overheden biedt kansen. Projecten kunnen efficiënter worden uitgevoerd. Dit zal in de toekomst veel meer gebeuren.”

Een ‘gat’ van tien meter diep
De bodem van de Oude Maas ten noorden van de Spijkenisserbrug is door erosie en de vele scheepvaartbewegingen uitgesleten. Door de sterke stroming en de getijdenwerking is een ‘gat’ ontstaan van circa tien meter diep. Als daar niets aan gedaan zou worden, heeft dat gevolgen voor de stabiliteit van de brug en de dijk. Omdat het hier gaat om een belangrijke scheepvaartroute van de Noordzee naar Dordrecht en Moerdijk, besloot Rijkswaterstaat de bodem van de Oude Maas toekomstbestendig te maken. De bodem wordt aangevuld met zand, afgedekt met zinkstukken van geotextiel en wilgentakken en daarop stortsteen. Het gaat om een oppervlakte van circa zes voetbalvelden.

Na de waterbodem volgt dijkversterking
Van den Herik verwacht in december klaar te zijn met het aanbrengen van de waterbodembescherming. Daarna richt de aannemer de aandacht op het talud ten noorden van de brug bij Spijkenisse. Dat zal worden aangevuld en afgedekt met een laag stortsteen. Het waterschap zorgt hiermee dat de dijk weer aan de wettelijke eisen van hoogwaterveiligheid gaat voldoen. De dijkversterking zal naar verwachting in maart 2019 gereed zijn. De scheepvaart ondervindt volgens Rijkswaterstaat en de aannemer nauwelijks hinder van de werkzaamheden. Doorvaart zal altijd mogelijk zijn.