Bestuurskundigen signaleren lacune in waterbeleid
Limburg werd in juni geteisterd door overstromingen (foto: Commons Wiki Media).

Bestuurskundigen pleiten in een brief aan de Limburgse Commissaris voor de Koning Johan Remkes voor een Deltacommissaris voor de Maas. Zij schreven de brief naar aanleiding van de recente overstromingen in Valkenburg. Volgens penvoerder emeritus hoogleraar van de Universiteit Maastricht Arno Korsten ontbreekt het aan een systeemverantwoordelijke die een ‘early warning’ (waterbeleid) functie kan vervullen. ‘We beschuldigen niemand, maar er is sprake van een taakgebied dat niemand oppakt.’

In de open brief, die veertien pagina’s telt, stellen negen bestuurskundigen dat er in het stroomgebied van de Maas meerdere risico’s zijn. ‘Denk aan extreme droogte in waterstromen en grondwaterstanden, lozingen van gevaarlijke chemische stoffen juist bij hoogwater dan wel extreme droogte, brandgevaar in bos- en veengebied in relatie tot droogte en de risico’s van de kernenergiecentrale in het Belgische Tihange op waterkwaliteit.’

Denktank

Tijdens de overstromingen werd, volgens de bestuurskundigen, duidelijk dat Rijkswaterstaat, het waterschap Limburg en de veiligheidsregio elk vanuit hun eigen perspectief opereerden. ‘Dat lijkt allemaal nog te beperkt te zijn, slechts projectgerelateerd en ook weinig afgestemd. Onze indruk is dat de denktankfunctie rond waterveiligheid in Limburg, ook rekening houdend met de impact van klimaatveranderingen, nog niet goed wordt vervuld.’

Watertunnel

Volgens de briefschrijvers zou er moeten worden nagedacht of Valkenburg aan de Geul te behoeden is voor volgende wateroverlastrampen. ‘Of wordt het optreden van volgende rampen slechts geduid in termen van statische kansberekeningen? Wordt doordacht of onder Valkenburg een watertunnel is te bouwen? Zijn er andere futuristische voorstellen te verkennen? Wat zouden Delft University en Wageningen University hier kunnen bieden?’, vragen de bestuurskundigen zich af.

Preventief waterbeleid

‘Wat we niet voorstellen is een ingreep in de rampenstructuur met op- en afschalingen.’ Volgens de briefschrijvers heeft de rampenstructuur zich in operationele zin wel bewezen. ‘Maar waar is de strategische component op het vlak van preventief stroomgebiedenbeleid en waterveiligheid. We willen vanuit helicopterperspectief kijken naar waterbeleid, wetgeving en coördinatie in het stroomgebied van Maas, Geul (Zuid-Limburg), Roer (nabij Roermond), Niers (Gennep) en andere beken en geulen, zoals de Geleenbeek (Heerlen-Geleen) en naar kanalen zoals het Julianakanaal. Het gaat dus om de samenhang tussen diverse waterstromen van rivieren, geulen en beken in de sturing. Daarbij is een blik over de grens direct aan de orde want een deel van al het water stroomt vanuit het buitenland ons land binnen.’

Reactie provincie Limburg

Een formele reactie op de notitie kon de provincie Limburg vorige week nog niet geven. ‘Het krijgt zeker aandacht’, meldde een woordvoerder in Binnenlands Bestuur. De provincie laat weten dat er intussen een operationeel team in het leven is geroepen dat zich bezighoudt hoe dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen.’

Beleidstafel Wateroverlast

Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen heeft een beleidstafel Wateroverlast Limburg ingesteld om de wateroverlast te evalueren en te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het Limburgse watersysteem beter bestand te maken tegen extreme weergebeurtenissen.

meer nieuws uit de watersector.