Beleidstafel
Limburg werd in juli geteisterd door overstromingen (foto: Commons Wiki Media).

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater wil binnen enkele maanden zicht krijgen op de meest urgente maatregelen om de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg in juli 2021 in de toekomst te voorkomen. Het gaat om praktische maatregelen op de korte termijn. Dat schrijft minister Visser van IenW in een brief aan de Tweede Kamer. De eerste resultaten zijn begin 2022 bekend.

Grote delen van Limburg zijn in juli 2021 getroffen door hevige neerslag met overstromingen tot gevolg. De afvoer van de Maas steeg in snel tempo naar een nieuw record, dat zelfs in het gebruikelijke hoogwaterseizoen in de winter niet eerder gezien was. De gebeurtenissen zijn zeer ingrijpend geweest voor de betrokkenen. Zowel de materiële als emotionele schade van deze ramp is groot, schrijft Visser in de brief aan de Tweede Kamer.

Beleidstafel inrichten

Demissionair minister Van Nieuwenhuizen van IenW liet al snel weten om met betrokken partijen een beleidstafel te willen inrichten. De beleidstafel droogte dient hierbij als voorbeeld. Op 6 oktober bekrachtigden de leden van de Stuurgroep Water de invulling en vormgeving van de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Tijdelijk karakter

De beleidstafel heeft een tijdelijk karakter, benadrukt Visser in de brief. Die is samengesteld uit bestuurlijke vertegenwoordigers van het waterschap Limburg, de provincie Limburg, de gemeente Valkenburg, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Veiligheidsregio, de Deltacommissaris en het Rijk.

Onderwerpen

De vertegenwoordigers richten zich op de volgende onderwerpen:
• Wat voor lessen getrokken kunnen worden over de werking van het regionale watersysteem, de aansluiting op het hoofdwatersysteem en klimaatadaptatie uit de specifieke situatie die in Limburg is ontstaan;

• Wat een dergelijke neerslagsituatie in andere delen van Nederland tot gevolg zou hebben, met aandacht voor o.a. ruimtelijke inrichting en landgebruik;

• Hoe het beleid van klimaatadaptatie functioneert en mogelijk kan worden aangescherpt;

• Hoe het hoofdwatersysteem heeft gefunctioneerd, in samenhang met waterveiligheid;

• Relevante grensoverschrijdende kennisvragen en de invulling van internationale samenwerking;

• en wat er gedaan kan worden om bewoners en overheid beter bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

De betrokken partijen geven aan dat de beleidstafel praktische maatregelen moet opleveren voor de korte termijn. De beleidstafel streeft er daarom naar binnen enkele maanden zicht te krijgen op de maatregelen met de meeste urgentie. Over een jaar wordt een eindrapportage opgeleverd.

Meer nieuws uit de watersector