oeffeltse-raam-beek
Foto: De Oeffeltse Raam ten Westen van Boxmeer, Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Boxmeer gaan de beek Oeffeltse Raam zo aanpassen dat het de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. Op 8 juni 2022 ondertekenden beide partijen een uitvoeringsovereenkomst voor de herinrichting van de beek. Belanghebbenden zoals grondeigenaren, Brabants Landschap en aanliggend bedrijventerrein Saxe Gotha zijn betrokken bij het herinrichtingsproject.

Waterschap Aa en Maas verwacht in de toekomst meer hevige regenval en langere periodes van droogte. Zo ook rond de beek Oeffeltse Raam in Boxmeer. Peter van Dijk, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas: “In 2016 kregen agrariërs langs de Oeffeltse Raam en ondernemers op het bedrijventerrein Saxe Gotha te maken met veel wateroverlast. We krijgen naar verwachting steeds vaker te maken met hevige regenval en droogte. Deze problemen willen we met de herinrichting oplossen.”

Herinrichting Oeffeltse Raam

De beek Oeffeltse Raam ligt ten westen van Boxmeer. De Oeffeltse Raam loopt van de Sambeekse Uitwatering in het zuiden tot aan de oude Maasplas De Vilt bij Beugen in het noorden. Het waterschap is in 2019 het project gestart om ook tijdens droogte water in de beek te houden. Meer wateraanvoer vanuit de Maas is daarvoor nodig. De beek wordt zo optimaal mogelijk ingericht zodat er het hele jaar voldoende water is voor natuurontwikkeling en voor het op peil houden van de grondwaterstand voor de agrarische sector. Ook werkt het waterschap aan natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones rondom de beek.

Waterberging

Een andere maatregel is ook het aanleggen van een waterberging om het overtollige water vanuit industrieterrein Saxe Gotha op te vangen bij hevige regenval. De gemeente en het waterschap werken daarvoor samen met het bedrijventerrein. Het plan is om deze waterberging als eerste aan te leggen in juli 2022.

Planning

De gemeente en het waterschap onderzochten de belangen in de streek en spraken met alle partijen over hun ideeën. Uit deze ideeën en mogelijke oplossingen kwamen drie varianten voor een maatregelenpakket. We gingen na of de plannen haalbaar waren. Daar kwam een voorkeursvariant uit die nu uitgewerkt is tot een definitief ontwerp. De start van de uitvoering van de maatregelen uit het plan is komende zomer. De werkzaamheden zullen duren tot in 2023.