AWP bepaalt top drie van belangrijkste hervormingen waterschapsbelastingen

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen, onder voorzitterschap van dijkgraaf Hetty Klavers, is al in januari 2016 begonnen aan de consultatie van de lokale waterschapsbesturen. De AWP-ledenvergadering op 19 maart 2016 heeft de drie belangrijkste AWP-speerpunten benoemd, die in elk geval in de aanbevelingen van de CAB zouden moeten terugkomen.

Top 3
'”Als Algemene Waterschapspartij willen wij dat 1. heffingen voor de categorie Natuur worden genormaliseerd, dat 2. landelijk het beleid op kwijtschelding van waterschapslasten wordt herijkt, en dat 3. de prikkels voor duurzaam waterbeheer worden versterkt” zegt Ger de Jonge, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij.

Natuur meebetalen
“Aanleg en onderhoud van natte natuur kost veel geld en de vertegenwoordiging van de categorie Natuur als geborgde zetel in de waterschapsbesturen betekent dat je dan ook serieus moet meebetalen.Met de verschuiving van het Armoedebeleid van het rijk naar de gemeenten moeten de waterschappen opnieuw nadenken over kwijtschelding van waterschapsheffingen omdat dit rechtstreeks ten koste gaat van de inwoners die net boven de bijstandsnorm zitten. Het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt langzaam onbeheersbaar in waterschappen met grote steden in hun gebied.  En het moet mogelijk worden om duurzaam omgaan met water te belonen, zoals het verwijderen van tuintegels”, aldus Ger de Jonge.

Waterschapsheffingen goedkoper
“Daarnaast zien wij nog genoeg moegelijkheden om de heffing van de waterschapsbelasting efficiënter en daardoor goedkoper te maken. De Algemene Waterschapspartij is er al heel lang voorstander van om de zuiveringsheffing niet meer aan de individuele burgers op te leggen maar rechtstreeks aan de gemeente. Zo kun je prestatieafspraken maken met de gemeente over het terugdringen van regenwater in het riool, dat dan niet meer hoeft te worden gezuiverd. Dat scheelt kosten.” 

Watersysteemheffing eigenaren
“Ook voor de watersysteemheffing is er veel voor te zeggen als de lasten worden verdeeld over de eigenaren van onroerend goed, dus de huiseigenaren, boeren en bedrijven. Eigenaren profiteren het meest van 'droge voeten'. Huurders zouden dan geen watersysteemheffing meer betalen. Deze vermindering in het aantal belastingbetalers, maakt de belastingheffing ook weer goedkoper. Bijkomend voordeel is dat op deze wijze de kwijtscheldingsdiscussie, die vooral huurders betreft, ook verdampt.”

Lees hier meer over de beoogde hervormingen van de waterschapsbelastingen van de AWP