Allied Waters brengt Nederlandse waterkennis in het buitenland aan de man

Het nieuwe samenwerkingsmodel brengt via publiek-private samenwerking de wereld van onderzoek en ontwikkeling, referentieprojecten, vermarkten én financiering bij elkaar. Door een financiering vanuit stichting Klimaat voor Ruimte samen met eindgebruikers (Valorius-programa) hebben de betrokken partijen inmiddels de eerste stappen kunnen zetten, zoals de lancering van een website en de oprichting van een stichting met bestuursleden van diverse organisaties om een breed draagvlak voor de uitvoering van de projecten te krijgen. Daarbij gaat het vooralsnog om KWR-directeur Wim van Vierssen en zijn collega Jos Boere, Deltares-directeur Maarten Smits, dijkgraaf Michiel van Haersma Buma en senior advisor Responsible Investment van pensioenfonds PGGM, Piet Klop. 
Financiële wereld
Het grote verschil met andere initiatieven om de Nederlandse waterkennis in het buitenland aan de man te brengen, is dat Allied Waters in de vorm van pensioenfondsbeheerder PGGM een grote investeerder heeft aangetrokken. Boere merkt dat er vanuit de financiële wereld steeds meer interesse is om in watergerelateerde projecten te investeren. “Water is immers steeds schaarser in grote delen van de wereld. Daardoor kan de voedselvoorziening op termijn in gevaar komen. Maar ook in andere sectoren van de economie kan waterschaarste in de toekomst tot grote problemen leiden. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de beleggingen van investeerders. Daarom zoeken ze aansluiting in de waterwereld om het in overvloed aanwezige kapitaal op een zinvolle manier te beleggen. Daarbij moet water uiteraard wel concurreren met andere beleggingsmogelijkheden.”
Ondergrondse waterberging
Ondergrondse waterberging, bekend onder de merknamen Freshmaker en Freshkeeper, is het eerste marktsegment waar Allied Waters zich op richt. Boere benadrukt dat Nederland over verschillende succesvolle referentieprojecten beschikt. “Als vervolg op een meerjarige samenwerking hebben wij ARCADIS bereid gevonden om het concept onder de naam SALutions internationaal te gaan vermarkten. Zo is er in Midden-en Zuid-Amerika, evenals het mediterrane gebied in Europa, veel interesse in deze technologie. Het gaat om een wereldwijde markt van meer dan 100 miljoen euro per jaar. Daarnaast zijn wij met andere bedrijven in gesprek om succesvolle Nederlandse waterkennis in het buitenland nog beter aan de man te brengen.”
Hergebruik reststoffen
Een voorbeeld hiervan is het hergebruik van reststoffen. Buitenlandse delegaties staan volgens Boere met grote ogen te kijken hoe Nederlandse drinkwaterbedrijven hiermee omgaan. “Bij het onthardingsproces in centrale drinkwaterzuiveringsinstallaties komen grote hoeveelheden kalkkorrels vrij. Daarvan gaat vrijwel honderd procent naar allerlei toepassingen, bijvoorbeeld in de glas- en papierindustrie. Voor de Nederlandse watersector gesneden koek, maar in het buitenland is dat zeker niet het geval.”
Vervolgfinanciering
Allied Waters kan met de financiering vanuit Valorius het komende jaar vooruit, verwacht Boere. “Daarna moeten de projecten geld gaan opleveren. Bijvoorbeeld door investeringen van buitenlandse drinkwaterbedrijven, industriële watergebruikers of watervoorzieningen voor de landbouw. Uiteindelijk zal de markt de projecten moeten financieren.”
Boere hoopt dat Allied Waters over een jaar of vijf een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de export van Nederlandse waterkennis. “Wij mikken op de ontwikkeling van vijf tot tien succesvolle marktsegmenten. Bovendien willen wij er zo voor zorgen dat KWR en haar collega-onderzoeksinstituten continu over voldoende financiële middelen kunnen blijven beschikken voor hoogwaardig onderzoek.”
Rol PGGM
Senior advisor Responsible Investement van pensioenfonds PGGM en lid van het Allied Waters-bestuur, Piet Klop, herkent zich in het verhaal van Boere dat de financiële wereld steeds meer oog krijgt voor het dreigend watertekort in de wereld. “Dat heeft grote gevolgen voor onze beleggingen in regio’s, zoals Noord-China, Noord-India, Californië en Taiwan, waar de waterschaarste alleen maar toeneemt. Maar als je de risico’s eenmaal onderkent, zie je ook kansen. De ondergrondse waterberging is daarvan een mooi voorbeeld.”
Daarnaast ziet PGGM kansen op het gebied van waterzuivering en de renovatie van verouderde watersystemen. “In de VS en Engeland zijn veel watersystemen verouderd. Maar je kunt een stad als Londen niet helemaal openbreken om hier iets aan te doen. Nederlandse bedrijven beschikken over technologie om de leidingssystemen op te knappen zonder al te grote gevolgen voor de bewoners en de economie.”
Volop perspectieven
Tegelijkertijd stelt hij vast dat we nog nauwelijks in economische termen denken als het om water gaat. “De prijs van water staat vaak in geen verhouding tot de schaarste of de kosten van productie, distributie en zuivering. Als dat gaat veranderen, biedt dat perspectieven voor de financiële wereld. Nu zie je al dat water van het het publieke naar het private domein verschuift. Daarom is Allied Waters voor PGGM interessant. Nederlandse bedrijven en kennisinstituten bieden prachtige innovatieve oplossingen aan voor watergerelateerde problemen in het buitenland. PGGM denkt dat hier een markt voor bestaat, die in de toekomst alleen maar zal groeien. Door in passende waterprojecten te investeren nemen wij onze verantwoordelijkheid. Niet alleen voor het uitbetalen van pensioenen, maar ook voor een waardevolle toekomst”, besluit Klop.