Verkiezingsdebat bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht met aan het woord CDA-fractievoorzitter Wim Zwanenburg (rechts).

Politieke partijen die voor de belangen van de burgers opkomen, willen op verschillende thema’s sneller maatregelen nemen dan partijen die ook het bedrijfsleven en de landbouw vertegenwoordigen. Zo bleek uit het verkiezingsdebat van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 26 februari in Amsterdam. Vooral op het thema van de bodemdaling – dat in de laaggelegen veenpolders rond Amsterdam heel erg speelt – viel deze klassieke tegenstelling duidelijk op.

Water Natuurlijk en PvdA vinden de natuur belangrijk, terwijl partijen als VVD en CDA juist het belang van de landbouw voorop stellen. “We willen de landbouw faciliteren bij het nemen van effectieve maatregelen om de bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan”, zo liet CDA-fractievoorzitter Wim Zwanenburg tijdens het verkiezingsdebat weten. Zwanenburg onderkende de problematiek van de bodemdaling maar kiest voor een geleidelijke aanpak. Daarbij gaf hij blijk van een groot vertrouwen in onderwaterdrainage als een effectief middel om veeninklinking tegen te gaan.
Water Natuurlijk en PvdA hebben minder geduld. PvdA gaf bij monde van vice-fractieleider Egbert de Vries heel helder aan niet te willen wachten. “Wij kiezen voor peilverhoging binnen nu en drie jaar. Wij willen niet nog eens tien jaar wachten.” Volgens De Vries kan zo veel veenoxidatie, en daarmee CO2-uitstoot – worden voorkomen.

Geen kapitaalvernietiging
Dezelfde politieke verdeeldheid viel op bij het thema medicijnresten waarbij het vooral ging om de economische efficiëntie. Alle lijsttrekkers waren het er over eens dat medicijnresten niet meer in het rwzi-effluent zouden mogen voorkomen. En regelmatig viel het jaartal 2035. “Wij zijn tegen kapitaalvernietiging”, zei VVD-lijsttrekker Peter Ellen Smit. “Wij zien de urgentie maar kiezen voor een slimme aanpak”. Smit pleitte ervoor om de rwzi’s bij Amstel, Gooi en Vecht aan te passen op het moment dat ze gemoderniseerd moeten worden. Wat hem betreft mag dat best tot 2035 duren. Ook CDA pleitte voor zo’n economisch efficiënte aanpak maar ‘het mag wel iets naar voren’.
De mening van VVD en CDA stond tegenover die van Water natuurlijk, De Groenen, PvdA en CU. Die partijen willen niet op wachten op een extra zuivering tot het moment dat de rwzi toch op de schop moet. Voor Water Natuurlijk mag dat zelfs tot een hogere zuiveringsheffing mag leiden. WN-lijsttrekker Sander Mager: “De problematiek wordt onderschat. We moeten het direct aanpakken, ook als dat iets meer kost”.

Afschaffen geborgen zetels
De klassieke verdeeldheid tussen burger- en bedrijfsbelangen kwam het duidelijkst naar voren bij het thema van de geborgen zetels. Moeten de vaste bestuurszetels voor bedrijfsleven, landbouw en natuurterreinen worden afgeschaft? Zo luidde een van de stellingen. CDA en VVD waren tegen en willen de geborgen zetels handhaven. “Er wordt in een waterschap niet alleen gewoond, er wordt ook gewerkt”, zei Smit namens de V VD. Hij wees erop dat de geborgen zetels verband houden met de aparte heffing die bedrijven en agrariërs voor hun landgebruik betalen. “Het is logisch dat hun belangen via de geborgen zetels worden meegewogen”, aldus Smit.
De tegenstand zit vooral bij Water Natuurlijk, PvdA, de Groenen en Partij voor de Dieren, zo bleek uit het debat. De fractieleiders brachten in verweer dat het hen niet alleen gaat om de geborgen zetels zelf. Vooral Peter van der Kraan van Partij van de Dieren trok op dit punt fel van leer. “Het gaat om de goed geoliede lobbymachine waarbij de geborgen zetels hun stem meegeven aan de VVD en CDA-fractie.”

De volledige live-stream (1 uur 53 minuten) is nog te zien op de www.salto.nl.