WDO Delta hoeft niet te investeren in de rwzi als regenwater wordt afgekoppeld (foto: Twitter).

Door regenwater af te koppelen, het waterstelsel in Hoogeveen aan te passen en de capaciteit van een aantal rioolgemalen in de gemeente De Wolden te vergroten, hoeft waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de rioolwaterzuivering (RWZI) in Echten niet uit te breiden. Daarmee bespaart het waterschap ongeveer vier miljoen euro. Dat blijkt uit een studie van het waterschap en de gemeenten.

De maatregelen ontlasten de rioolwaterzuivering waardoor de voorgenomen uitbreiding hiervan niet meer nodig is. In 2018 en 2019 ondergaat het stadscentrum van Hoogeveen een metamorfose. Onderdeel van het plan is de klimaatrobuuste herinrichting van de hoofdstraat en pleinen. Het waterschap draagt daar aan bij door aanpassingen aan het watersysteem en de riolering mee te financieren. De maatregelen ontlasten niet alleen de rioolwaterzuivering, maar zorgen er ook voor dat het stedelijke gebied beter extreme neerslag kan verwerken.

Opvang regenwater
Met het plaatsen van extra stuwen, het verruimen van bestaande watergangen en vijvers en het aanleggen van nieuwe watergangen die met elkaar in verbinding staan, kan in het centrum van Hoogeveen meer regenwater worden opgevangen en komt het niet meer in de riolering terecht. Dat werkt door in minder water op de rioolwaterzuivering waardoor de huidige capaciteit voldoet en niet vergroot hoeft te worden.

Financiering
De kosten voor het verbeteren van het waterstelsel in het centrumgebied van Hoogeveen bedragen een miljoen euro. Het waterschap draagt 300.000 euro bij en financiert 450.000 euro mee in het verbeteren van de riolering. Rioolstelsels worden omgebouwd en regenwater wordt afgekoppeld van het riool. De bedoeling is dat het regenwater in de grond infiltreert of wordt afgevoerd op het waterstelsel.

Afkoppelen
De gemeente Hoogeveen heeft in het gemeentelijke rioleringsplan 2015-2021 aangegeven jaarlijks 250.000 euro te investeren in afkoppelen. In 2019 wordt circa 4 hectare afgekoppeld in het centrumgebied van Hoogeveen. In de toekomst kan tot 18 hectare verhard oppervlak worden afgevoerd naar de centrumwatergang. De gemeente gaat in de komende twee jaar aan de slag met 4 hectare verhard oppervlak en heeft de ambitie de overige verharde oppervlaktes te realiseren in een periode van 15 tot 20 jaar. In Hoogeveen komt een robuuste waterverbinding tussen het stadscentrum en stadsrand zodat er voldoende berging en afvoercapaciteit voor extreme neerslag ontstaat.

DELEN