Adviescommissie Water pleit voor wettelijk verankeren watertoets

De Adviescommissie Water komt in het Advies Meerlaagsveiligheid met concrete aanbevelingen voor een waterrobuuste aanpak. De commissie signaleert dat er ook nadrukkelijk aandacht moet komen voor de herstelfase na een overstroming en de mate vanontwrichting die daarmee gepaard gaat. Die herstelfase is nu nog onderbelicht. Meer kennis ontwikkelen over de gevolgen van een overstroming, en het daarvoor opstellen van handreikingen en stimuleringsmaatregelen zijn, volgens de commissie, goede eerste stappen.
Eigen verantwoording
Zo zouden burgers en bedrijven zelf kunnen bijdragen aan het beperken van gevolgen door bijvoorbeeld ICT voorzieningen niet in kelders te plaatsen. De AcW vindt dat er daarnaast resultaatseisen aan de rampenbeheersing gesteld moeten worden. Zij stelt voor om een vorm van visitatie bij de veiligheidsregio’s te introduceren om ze te helpen bij het maken van rampenplannen voor overstromingen.
Inzicht in gevolgen
De duur van een overstroming en de maatschappelijke gevolgen zijn per gebied verschillend. Zo zal in de IJsselvallei het water na een overstroming vrij snel weer verdwijnen, terwijl in diepliggende polders zoals Flevoland het water vele maanden in het gebied zal blijven staan. Dat heeft enorme consequenties voor heel Nederland. Die gevolgen moeten bepalend zijn voor maatregelen om bestaande bebouwing meer waterrobuust te maken en voor de afweging waar wel en niet wordt gebouwd. 
Samenstelling commissie
De Adviescommissie Water bestaat uit acht leden; Hans van der Vlist, Ineke Bakker, Hans Bressers, Koos van Oord, Henk Jan Overbeek, Meiny Prins, Sybe Schaap en Harry van Waveren.