Adviescommissie Water pleit voor verplichte stresstest wateroverlast

Door klimaatverandering zal er steeds vaker wateroverlast ontstaan. Zo ontstond in juni 2016 in het grensgebied van Limburg en Noord-Brabant veel schade door extreme neerslag. Verwacht wordt dat de intensiteit en de frequentie van deze extreme regenbuien verder zullen toenemen. Vandaar ook dat er op dit moment een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wordt ontwikkeld.

Periodiek herhalen
De voorzitter van de Adviescommissie Water Hans van der Vlist pleit in het advies aan de minister voor een gestandaardiseerde stresstest die knelpunten nu en in de toekomst blootlegt. Deze verplichte stresstesten zouden, volgens de adviescommissie, periodiek moeten worden herhaald.

Samenwerking
De uitkomsten van de stresstesten moeten voor zowel bedrijven als burgers toegankelijk zijn. Het is van belang dat de gemeenten en waterschappen vervolgens in gesprek gaan met alle stakeholders om passende maatregelen te treffen en af te stemmen op herinrichtingprojecten en vervangingsopgaven in landelijk en stedelijk gebied. De commissie adviseert om in de stresstest specifieke aandacht te geven de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare infrastructuur voor wateroverlast.
 
Rekening delen
De AcW beveelt aan dat gemeenten en waterschappen actief communiceren richting burgers en bedrijven wat de risico’s op wateroverlast zijn. De overheid kan niet alle risico’s afdekken en het moet duidelijk worden welke maatregelen de overheid voor haar rekening neemt. De overheid kan niet alle kosten dragen. De AcW ziet verder dat er een opgave ligt om te komen tot betere kennisontwikkeling en kennisdeling over wateroverlast.

De Adviescommissie Water heeft het advies opgesteld op verzoek van de minister van Infrastructuur & Milieu, mede omdat het kabinet op Prinsjesdag 2017 voor de eerste keer komt een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie als onderdeel van het Deltaprogramma.