Adviescommissie Water: landbouw niet langer ontzien ten koste van waterkwaliteit

De Adviescommissie Water bracht 19 mei een advies uit aan minister Schultz over waterkwaliteit. Dit is een vervolg op het eerdere briefadvies van juni 2015 over hetzelfde onderwerp. Naast de hardnekkige problemen, zoals te veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, is er volgens de AcW aandacht nodig voor opkomende problemen zoals resten van geneesmiddelen en microplastics in het water.

Mondiaal voorbeeld
De AcW vindt dat Nederland de ambitie moet hebben om een mondiaal voorbeeld te zijn op watergebied, door te laten zien dat een goede waterkwaliteit in een dichtbevolkte delta met intensieve landbouw mogelijk is.
De AcW adviseert daarom aan minister Schultz om in een Nationaal Programma Waterkwaliteit vergaande afspraken te maken over doelen, maatregelen en verantwoordelijkheden. De minister van IenM moet de regie hebben over dat programma.

Stroomgebiedbeheersplannen
De commissie adviseert zo snel mogelijk te starten met de voorbereiding van de volgende generatie stroomgebiedbeheersplannen. Uitgangspunt van het huidige beleid is dat waterkwaliteitsmaatregelen niet ten koste van de landbouw mogen gaan en dat functies op dezelfde locatie kunnen blijven. De AcW adviseert dit uitgangspunt los te laten en de landbouw niet langer te ontzien ten koste van de waterkwaliteit. Ruimte is nodig voor een gebiedsgerichte aanpak. De waterschappen moeten maatregelen nemen om meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water te verminderen. De commissie adviseert met deze maatregelen zo mogelijk aan te sluiten bij belangen van agrariërs, zoals het streven naar een vruchtbare bodem die meststoffen en water beter vasthoudt.

Medicijnresten
Om medicijnresten in het water te verminderen, is een verbeterde zuivering van afvalwater door de waterschappen noodzakelijk. Dat is nodig omdat geneesmiddelen veelal thuis worden gebruikt en dus wijd verspreid in huishoudelijk afvalwater voorkomen. De AcW adviseert ten slotte een 'early warning and response' systeem op te zetten, zodat signalen over het voorkomen van (nieuwe) stoffen in het water en de effecten daarvan tijdig worden opgepikt.

Lees hier het advies van de AcW.