De stuurgroep Varik-Heesselt kiest voor een dijkversterking zonder hoogwatergeul (foto: provincie Gelderland).

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul. In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt.

Vorige week stelde de stuurgroep haar keuze nog uit. Zij wilde eerst het bezoek van de minister aan Varik afwachten. Bij dit bezoek kreeg minister Van Nieuwenhuizen, onder meer via een ludiek protest, alle ins en outs toegelicht door bewoners, boeren en bestuurders. Het ministerie is ook vertegenwoordigd in de stuurgroep, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen. De gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep nemen ook deel aan de stuurgroepvergaderingen, maar hebben geen stemrecht. Van de vier stemgerechtigde leden stemden het waterschap, de gemeente en het ministerie voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland stemde voor het alternatief met een hoogwatergeul. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

Keuze uit twee alternatieven
De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Eerst inspraakronde, daarna definitief advies
Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie op verschillende plaatsen en is bovendien in te zien via www.varik-heesselt.nl. Iedereen kan een reactie geven op het concept-voorkeursalternatief. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister. Ondertussen wordt er overigens doorgewerkt aan de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg.