Het kabinet heeft op 9 september besloten een onafhankelijke ecologische autoriteit in te stellen voor gezonde natuur, goed water en een betere bodem. Zoals opgenomen in het coalitieakkoord, wordt deze autoriteit ingeschakeld bij de onderbouwing van plannen, zoals natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s, die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Het kabinet heeft het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) de taak gegeven om met een gebiedsgerichte aanpak de doelen van de Nitraatrichtlijn en de KRW in 2027 te realiseren. Eerder bleek namelijk dat met het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor oppervlaktewater in 2027 niet gehaald worden. Het NPLG moet er dus voor zorgen dat in al het oppervlaktewater van landbouwgebieden de waterkwaliteitsdoelen worden gehaald. De nu opgerichte Ecologische Autoriteit moet helpen deze doelen te behalen.

Kwaliteit bodem en water

De Ecologische Autoriteit betrekt in haar adviezen niet alleen informatie over de natuur zelf, maar ook informatie over de kwaliteit van bodem, water en lucht die nodig is voor een gezonde natuur. Ook mogelijke maatregelen, zoals een waterberging, die effecten op natuur kunnen hebben neemt de Ecologische Autoriteit mee in haar adviezen.
In een latere fase kan de Ecologische Autoriteit ook gevraagd en ongevraagd advies geven over wetenschappelijke inzichten voor besluitvorming over brede ecologische vraagstukken.

Werkgroep per advies

Vanaf 19 september moet de Ecologische Autoriteit operationeel zijn. De Ecologische Autoriteit stelt per advies een werkgroep samen met deskundigen met actuele, ecologische kennis. De deskundigen zijn wetenschappers of hebben jarenlange kennis van en praktijkervaring met gebiedsbeheer, zo wordt ook de uitvoerbaarheid van bijvoorbeeld herstelmaatregelen goed bekeken en in het advies meegenomen.

Natuurdoelanalyses

De nieuwe organisatie start met het beoordelen van een handreiking voor de natuurdoelanalyses. Daarna volgen adviezen over de natuurdoelanalyses en de provinciale gebiedsprogramma’s. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het met de natuur gesteld is in een gebied, of en welke problemen er zijn en welke mogelijke maatregelen getroffen kunnen worden om de natuur weer gezond te maken. Het advies over de handreiking verschijnt waarschijnlijk eind oktober.

Uitvoering

De uitvoering van de Ecologische Autoriteit is neergelegd bij de Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht, die veel ervaring heeft met onafhankelijk adviseren over natuur en leefomgeving. De Ecologische Autoriteit brengt advies uit aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies, Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie.