Tijdens de opening van de 16e editie van de IWA Anaerobic Digestion conferentie riep de Belgisch professor Wille Verstraete de aanwezigen op het vergisten van organisch materiaal meer te verbinden met het voorkomen van CO2-emissies (foto: Jac van Tuijn).

“Anaerobe vergisters moet zich meer uitspreken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering”, zo hield professor Willy Verstraete van Universiteit Gent de aanwezigen voor tijdens de opening van de 16e editie van de IWA-conferentie Anaerobic Digestion. The conferentie vindt plaats van 23 tot en met 27 juni in Delft.

Volgens Verstraete kan er veel meer met het digestaat dat na de vergisting van zuiveringsslib, mest of keukenafval overblijft. ‘Het is een illusie te denken dat de bezorgdheid over de verontreinigingen in het digestaat weggaat’, zo stelde de Belgische professor waarmee hij aangaf dat de afzet van digestaat altijd een probleem zal blijven. Hij riep de aanwezige experts op om alle technische opties te verkennen die kunnen leiden tot interessante nieuwe business cases.

Alternatief voor dierlijke proteïne
Verstraete opperde de mogelijkheid om het digestaat vergaand te vergassen en daarmee de productie van biogas te vergroten. Hij wees ook op de mogelijkheid om goedkoop ammonium terug te winnen uit het digestaat en daarvan proteïne te maken. Volgens hem wordt dat financieel steeds aantrekkelijker. “Aan de productie van proteïne uit vlees en vis kleven steeds milieubezwaren. Als we erin kunnen slagen goedkoper proteïne uit digestaat te produceren, hebben we een interessant alternatief”. Verstraete voorspelde dat de vraag naar proteïne wereldwijd gaat verdubbelen omdat de wereldbevolking nog sterk gaat toenemen.

Koppeling aan waterstof
De toepassing van biogas uit vergisters beperkt zich nu hoofdzakelijk tot het opwekken van elektriciteit en warmte. Dat kan beter, zo hield de professor de congresgangers voor. Hij liet zien dat er misschien mogelijk is om een link te maken met de ondergrondse opslag van CO2 en de productie van waterstof. Ook daagde hij de aanwezige experts uit aansluiting te zoeken bij de chemie om methaan inzetten in als alternatief voor de petro-chemie.

De boodschap van Verstraete sloot naadloos aan bij die van Kala Vairavamoorty, directeur van de International Water Association, de organisator van de conferentie. Hij riep de aanwezigen op meer te kijken naar de verdienmodellen. Wie zijn de consumenten voor wie we producten kunnen maken, zoals biogas, nutriënten? Wat is onze toegevoegde waarde ten opzichte van andere leveranciers? Is het goedkoper, is het groener?

Meer aandacht voor operationele kosten
Professor Jules van Lier van de TU Delft, de gastheer van de conferentie, hoopt dat de conferentie meer aandacht zal geven aan de operationele kosten van anaerobe vergisting. Het thema van de conferentie van dit jaar is ‘ Accelerating natural cycles’. Volgens Van Lier is bij vorige conferenties altijd veel nadruk gelegd op lagere aanschafkosten van vergisters. ‘Dit jaar willen we de conferentie meer toespitsen op het verlagen van de operationele kosten.’

Lees hier meer over de AD16-conferentie