Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. Regels voor het terugwinnen van nutriënten komen in 2027.(foto: Delfland).

Het aantal lopende projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is in 2018 met ruim 100 nieuwe projecten toegenomen naar ruim 357. Dat is inclusief de projecten voor de 34 grondwaterbeschermingsgebieden. Vorig jaar is met name het  aantal projecten in de melkveehouderij flink gestegen, meldt het jaarverslag 2018. In Zuid-Nederland worden de meeste projecten (130) uitgevoerd.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van het DAW in 2018 was de verbetering van de grondwaterkwaliteit in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Alle boeren in deze gebieden worden hiervoor benaderd. In Noord-Brabant heeft de werving zestig deelnemende boeren opgeleverd. In 2019 gaat de werving door.

Initiatief LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie LTO nam in 2013 het initiatief voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf.

Sectoren

Melkveebedrijven voerden in 2018 met 161 projecten de meeste projecten uit, akkerbouwbedrijven voerden 88 projecten uit en in de glastuinbouw zijn er 8 projecten uitgevoerd. De waterkwaliteit in Nederland staat onder druk door de intensieve landbouw. Om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water zijn extra maatregelen nodig.