drinkwatervoorziening
Foto: kraanwater.nu

‘Er dreigt een drinkwatertekort in Nederland, door de noodzaak om 900.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2030. Drinkwaterbedrijven geven aan dat dit onhaalbaar is’, stelt ENVAQUA in een uitgebracht persbericht samen met partner Water Alliance. De branchevereniging benadrukt daarbij de noodzaak tot waterbesparende technieken in huizen en gebouwen. Ook roept het de verantwoordelijke ministers Jetten, Harbers en De Jonge op tot een aanpassing van het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit, met een brief op 26 september.

In maart 2022 waarschuwde VEWIN al dat het onzeker is of drinkwaterbedrijven straks drinkwater kunnen leveren voor de 900.000 geplande nieuwe woningen voor 2030. Het vinden en benutten van nieuwe drinkwaterbronnen verloopt steeds moeizamer. Ook lopen drinkwaterbedrijven tegen steeds meer juridische en bestuurlijke belemmeringen aan. VEWIN roept met een hand-out in september op tot het aanpassen van het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit, en ook branchevereniging ENVAQUA onderschrijft dat.

In de verstuurde brief naar het kabinet doet ENVAQUA’s Expertgroep Water Use in Built Environments direct aanvullende aanbevelingen om het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit in Nederland zo in te richten dat we een structurele drinkwatervoorziening zo snel en vergaand mogelijk kunnen realiseren. Dit is extra urgent door de onderbroken gaslevering uit Rusland: hergebruik van huishoudwater leidt tot energiebesparing.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Knelpunten drinkwater

In de net verschenen hand-out ‘Zekerstellen van de drinkwatervoorziening op korte en lange termijn’ beschrijft VEWIN de knelpunten die op korte of lange termijn ontstaan in de drinkwatervoorziening. Uit de verkenningen blijkt dat de drinkwaterbedrijven allemaal urgent hun productiecapaciteit moeten vergroten om (op termijn) aan de leveringsplicht te kunnen voldoen. De vraag is echter of dat de juiste oplossing is. ‘Het is de manier waarop we de afgelopen honderdvijftig jaar in de behoefte aan drinkwater hebben voorzien. Maar het is lineair denken, in de tijd dat circulair handelen de maatschappelijke norm is’, zegt Ignaz Worm van ENVAQUA.

Waterbesparing

Volgens ENVQUA ligt de oplossing in de waterbesparende technieken en de warmteterugwinning. Ook zouden huishoudens meer water kunnen besparen. Worm: “Het hoofdelijk verbruik kan, net als in België, teruggebracht worden van 130 liter per persoon per dag naar minder dan 100 liter per persoon per dag, een besparing van meer dan 20%. En hergebruik van huishoudwater en afvalwater leidt ook tot significante energiebesparing.” De zeventien bedrijven aangesloten bij ENVAQUA leveren de technologie om in nieuwbouwwoningen minimaal 20% water te besparen en tegelijkertijd energie terug te winnen uit warm water. Bijvoorbeeld een recycle douche (Upfallshower), waterloze urinoirs (Biocompact), kleine waterzuivering systemen voor regenwater (Mijn Waterfabriek), huishoudwater (Hydraloop), afvalwater (Desah) en andere oplossingen. Om die technieken te kunnen implementeren, is het belangrijk dat het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit worden aangepast.

Aanpassingen bouwbesluit

Voor Hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit is het advies dat gemeenten via maatwerk aanwijzingen en verplichtingen kunnen opleggen bij bouwplannen. Waterbewust bouwen moet centraal staan, op zowel perceelniveau als wijkniveau. Dat kan door de aanleg van regenwateropvang- en gebruikssystemen, en daarnaast grijswater zuivering- en hergebruiksystemen. De expertgroep voegt toe: ‘Het is ook onze aanbeveling om de term huishoudwater te gebruiken. Dit is in lijn met de benaming in het Drinkwaterbesluit, waar huishoudwater wordt genoemd als bron van regenwater of gerecycled grijswater.’

Volksgezondheid borgen

Om de volksgezondheid te borgen bij het waterbewust bouwen, moeten de juiste normeringen en certificeringen worden meegenomen. Een woning die ‘Water bespaar klaar’ is kan gerealiseerd worden door de aanleg van een dubbel leidingnetwerk. Er is dan een gescheiden huishoudwater leiding netwerk naar de toiletten, wasmachine en tuin. Ook is er dan een separate afvoer van grijswater van douche, badwater en wasmachine voor de zuivering en recycling nodig.

Btw-vrijstelling en verlaagd leveringstarief

De aanschaf en installatie van voorzieningen voor hergebruik van huishoudwater zou vrijgesteld moeten worden van btw. Tenslotte wordt er ook aangestuurd op een aanpassing van het btw-tarief naar 9% voor de levering van huishoudwater, zoals dit al het geval is bij de aanschaf van zonnepanelen.

Aanpassingen Drinkwaterbesluit

Verder is het verzoek het Drinkwaterbesluit (artikel 4) zodanig aan te passen zodat het gebruik van huishoudwater voor meer toepassingen dan alleen toiletspoeling kan plaatsvinden, zoals gebruik voor wasmachine en tuinirrigatie. Ook moet huishoudwater geproduceerd door grijswater zuiveringsinstallaties en uit regenwaterinstallaties in collectieve netwerken toegepast kunnen worden. De volksgezondheid moet ook hier geborgd worden door met normen en certificering de regelgeving vast te leggen van de voorziening voor regenwateropvang- en gebruik, en voor hergebruik van water en hoe en door wie daarop wordt toegezien.