Aannemer Henk Barth legt de eerste infiltratiebuizen in de grond (foto: Twitter).

Aannemer Barth Drainage is 22 mei in polder Lange Weide nabij Driebruggen gestart met de aanleg van het grootste onderwaterdrainageproject van Nederland. In totaal komt er 450 kilometer onderwaterdrainage in een gebied van 310 hectare. Doel is om de bodemdaling aanzienlijk te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren

De Stichting Rijn& Gouwe Wiericke (RGW), een samenwerkingsverband van vier agrarische natuurverenigingen, kreeg in november vorig jaar de toezegging van ruim 1,1 miljoen euro Europese subsidie om het project te financieren. Hierbij werkt de stichting onder meer samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Vanaf mei legt aannemer Barth Drainage de infiltratiebuizen aan. De verwachting is dat de aanleg ongeveer twee jaar gaat duren.
Toepassing van onderwaterdrains is volgens de betrokken partijen een innovatieve oplossing om bodemdaling te vertragen en landbouw in veenweidegebieden te behouden, zo blijkt uit proeven in veenweidegebieden elders in het land. Onderwaterdrainage vertraagt namelijk de snelheid van veenoxidatie en bodemdaling.

Onderwaterdrains
Het werkt als volgt: in droge perioden infiltreert slootwater via de onderwaterdrains in de veenbodem. Daarmee wordt de grondwaterstand in het perceel zoveel mogelijk hetzelfde gehouden als het waterpeil in de sloot. In natte perioden fungeren de onderwaterdrains als drainagemiddel om de grondwaterstand zoveel mogelijk te verlagen, zodat werkzaamheden op het land kunnen worden uitgevoerd. Het ‘teveel’ aan water in de grond wordt dan afgevoerd naar de sloot. Grote wisselingen in de grondwaterstand worden hiermee tegengegaan. Door de hogere grondwaterstand in de warme en droge periode vermindert de veenoxidatie.

Overijssel
Eind april startte eveneens een proef met onderwaterdrainage van Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO-Noord. Het experiment duurt drie jaar en vindt plaats in het gebied Kostverloren- en Kloosterzijl binnen de gemeente Staphorst. Dit is het eerste veengebied in Overijssel waar een onderzoek met onderwaterdrainage wordt uitgevoerd. Het verschil met het project in polder Lange Weide zit hem vooral in de schaalgrootte. Zo is het project in Overijssel verspreid over percelen van elf deelnemende agrariërs, terwijl het in de polder Lange Weide om een aaneengesloten oppervlak van 300 hectare gaat. De feestelijke opening van het onderwaterdrainageproject in Lange Weide staat in juni op de rol.

Kijk hier voor meer informatie