Bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen wordt vaak geboord door kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden. Het is zaak die boorgaten goed af te dichten, maar dat gebeurt vaak niet (foto: ILT).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geïnspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de grondwaterkwaliteit kan worden aangetast. Acht van de elf bedrijven hangt inmiddels een dwangsom boven het hoofd en de ILT zal boorbedrijven die ernstig in de fout gaan, van de markt weren.

Bovendien wijst de ILT erop dat bedrijven die zich niet aan de regels houden, ten onrechte economisch voordeel hebben op bedrijven die wel volgens de regelgeving werken. De ILT zal de fout opererende bedrijven van de markt weren door hun erkenning te schorsen of in te trekken. Zij mogen dan (tijdelijk) geen bodemenergiesystemen meer aanleggen.

Slootwater als werkwater
De ILT vond bij inspecties vanaf 2016 bijvoorbeeld dat boorploegen kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden, niet goed afdichtten. Daardoor kan er verontreinigd of zouthoudend grondwater naar schone grondwaterlagen stromen. Ook kwam het vaak voor dat een bedrijf slootwater als werkwater gebruikte. Ook hierdoor kan grondwater vervuild raken.

Gedragsprobleem, geen gebrek aan kennis
Volgens de ILT komen de meeste overtredingen door onverantwoord gedrag van boorploegen en niet door een gebrek aan kennis. Bij controles waarbij de boorploegen niet in de gaten hadden dat de ILT-inspecteurs hen observeerden, zag de ILT meer en zwaardere overtredingen dan bij aangekondigde inspecties.

Dwangsommen en schorsingen
De inspectie heeft acht van de elf overtreders een ‘last onder dwangsom’ opgelegd. Als zij weer in de fout gaan moeten zij 7500 euro betalen voor iedere overtreding. De dwangsommen kunnen oplopen tot een maximum van 37.500 euro. Er is inmiddels al een bedrag van 22.500 euro verbeurd. Twee van deze acht bedrijven ontvingen in eerste instantie een voornemen tot schorsing, vanwege de ernst van de overtredingen. Dit voornemen is omgezet in een last onder dwangsom nadat zij verbeteringen hadden doorgevoerd, zoals het opleiden van nieuwe boormeesters.

Rotte appels…
De inspectie verwacht van boorbedrijven dat zij individueel én als branche een verbeterslag maken. Daarom zullen ze ook dit jaar nauwgezet worden gecontroleerd. Het gaat dan zowel om herinspecties bij boorbedrijven die een dwangsom hebben gekregen als om inspecties bij bedrijven waar de ILT nog niet is geweest. Hiermee wil de inspectie bereiken dat de bedrijven zorgvuldig en volgens de normen te werk gaan. De ILT wil voorkomen dat bedrijven die de marktordening (level playing field) verstoren, een negatief effect hebben op de rest van de sector. Er zijn in Nederland 32 erkende bedrijven die gesloten bodemenergiesystemen mogen aanleggen.