Aanbesteding innovatieve waterkering Spakenburg van start

De nieuwe waterkering moet rondom de oude botterhaven en de nieuwe haven van Spakenburg (Kerkemaat) komen te liggen. De volledige waterkering zal ter plekke aanwezig moeten zijn en binnen zeer korte tijd opzetbaar zijn bij hoogwater. Omdat de bouw het aanzien van het historische centrum van Spakenburg niet mag aantasten, vragen RWS en het waterschap om een innovatieve oplossing. Ze roepen partijen op die een dergelijk nieuw product kunnen ontwerpen en bouwen – en kunnen aantonen dat het voldoet aan de gestelde sterkte- en faalkansnormen – om in te schrijven op de aanbesteding.

Complexe situatie
De situatie in de historische kern van Spakenburg is volgens de betrokken partijen complex omdat de ruimte waar het werk plaatsvindt zeer beperkt is en de belangengroepen veelzijdig zijn. Inschrijvers moeten rekening houden met bedrijvigheid van winkels, direct naastgelegen bewoning, de cultuurhistorische situatie van de omgeving, toeristische activiteiten en scheepvaartactiviteit. Ook de aanwezigheid van verschillende kabels en leidingen in de grond vraagt om oplettendheid. Het is daarom van belang dat de uitvoerende partijen de nieuwe waterkering zorgvuldig inpassen.
Opgave
De nieuwe, veilige waterkering in Spakenburg moet uiterlijk in 2017 gerealiseerd zijn, met zo min mogelijk overlast tijdens de werkzaamheden. Bovendien zijn er strikte voorwaarden verbonden aan de mankracht die noodzakelijk is om de waterkering operationeel te maken en de tijd die daarvoor nodig is. De kering moet binnen 3 uur, met maximaal 2 tot 3 mensen, operationeel kunnen zijn.