onttrekkingsverbod
Foto: Aa en Maas.

Sinds 22 juni geldt in het zuidoostelijk deel van het werkgebied van waterschap Aa en Maas een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater. Volgens het waterschap viel ten zuiden van Helmond dit jaar aanzienlijk minder regen dan in de rest van het werkgebied. Het grondwaterpeil is hier het laagst en het water in sloten en beken zakt weg.

“We voeren zoveel mogelijk water aan via de Maas en de Peelkanalen, maar dat is niet genoeg om het water in de sloten en beken op het gewenste peil te houden”, meldt het waterschap. “Daarom stellen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. In het zuidoostelijk deel van ons werkgebied mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.”
Tekst loopt verder onder de afbeelding

onttrekkingsverbod
Gebieden waar het onttrekkingsverbod oppervlaktewater geldt (rood gearceerd). Op het waterportaal van Aa en Maas is het mogelijk om in te zoomen op het gebied (bron: Aa en Maas).

Uitzonderingen op het verbod

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaand kaartje, maar de volgende beken, sloten en kanalen worden uitgezonderd: Sambeekse uitwatering, Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid-Willemsvaart door Helmond (traverse). Daarin is namelijk nog voldoende water aanwezig. Ook voor een aantal toepassingen geldt een uitzondering:
• Water gebruikt voor het blussen van branden.
• Weidepompen voor het water geven aan vee.
• Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage.
• Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.
Gewassen/teelten die door het waterschap niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn bijvoorbeeld grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Noodzakelijk

Volgens Aa en Maas is het onttrekkingsverbod nu absoluut noodzakelijk: “Als we langer wachten, lukt het vaak niet om het peil in de sloten en beken weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen we dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruitgaan omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.”

Boete

Het waterschap zal de naleving van het onttrekkingsverbod handhaven door controles in het veld. “We kunnen een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Om droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.”