Aa en Maas start pilot met online meten waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas is samen met enkele boeren, kennisinstituten en technologiebedrijven op 3 oktober de pilot Sensorgestuurd Boeren gestart, waarin nieuwe technologie wordt getest waarmee het mogelijk is om stoffen in het water online te meten. Met deze pilot, die ook meedingt naar de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen, hoopt het waterschap meer grip te krijgen op de waterkwaliteit in landbouwgebieden.

Door de introductie van nieuwe technologie is het mogelijk om stoffen in het water online te meten. In deze pilot wordt sensortechniek toegepast om de relatie tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld te brengen, zodat boeren in de toekomst gericht kunnen sturen op waterkwaliteit. De metingen richten zich met name op nitraat en ammonium. In de nabije toekomst wil het waterschap ook online gaan meten bij rioolwaterzuiveringen en riooloverstorten.

Strengere normen en stagnerende kwaliteitsverbetering
De landbouw is een van de bronnen van nutriënten die ervoor zorgt dat het waterschap de waterkwaliteitsnormen niet haalt. Aan de ene kant zijn mestnormen de afgelopen jaren steeds strenger geworden en zijn maatregelen doorgevoerd. Aan de andere kant is de verbetering van waterkwaliteit al jarenlang gestagneerd. Om met betere maatregelen en handelingsperspectief voor boeren te komen, is het voor boeren belangrijk dat zij het effect van hun eigen handelen kunnen zien. Via de pilot wil Aa en Maas de waterkwaliteit in perceelsloten van meewerkende boeren met sensoren direct online zichtbaar maken. De ontwikkelde techniek wordt vervolgens ook ingezet om te gaan meten bij andere belangrijke bronnen, zoals overstorten en zuiveringen.

Bij de officiële aftrap van de pilot maakt waterschap Aa en Maas duidelijk wat het verschil is tussen oude methode om de waterkwaliteit te meten (links) en de nieuwe manier (rechts).

Gegevens aan elkaar koppelen
Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en er loopt nog een POP3-subsidieaanvraag. Er wordt intensief samengewerkt met kennisinstituten en technologieleveranciers: Appsforagri, De Databoerin, DIKW, KnowH20, Royal Eijkelkamp, Soilcares, NMi en WUR. “Het belangrijkst in dit pilotproject is echter de samenwerking met boeren”, stelt het waterschap. In het proefgebied in Westerbeek zouden al meerdere nieuwsgierige boeren zijn die metingen willen laten uitvoeren. In samenwerking met hen worden ook proefpercelen uitgerust met de nieuwste meetapparatuur zodat er een goed beeld ontstaat van wat er op het land en in het water gebeurt. “Alleen door samen te werken kunnen we gegevens aan elkaar te koppelen en erachter komen welke maatregelen haalbaar en effectief zijn. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij”, aldus het waterschap.