Watervacatures
 • Afdelingshoofd Flood Risk Management (FRM)

  Je belangrijkste taken zijn: Leidinggeven aan ca. 30 hoogopgeleide professionals en bijdragen aan hun persoonlijke groei; Integraal managen van financiën, markt- en projectontwikkeling, onderzoek en innovatie van de afdeling; Voortouw in het uitwerken van de kennis- en marktambities;

    ·   Lees meer

 • Senior Ecologie-Waterkwaliteit

  Als senior voer je regie op de strategische kennisontwikkeling op het gebied van ecologie en waterkwaliteit, nodig voor de realisatie van het Waterbeheerplan. Dit betekent dat je met jouw kennis van het domein ecologie en waterkwaliteit een bijdrage levert aan het initiëren en beantwoorden van de meer complexe onderzoeksvraagstukken binnen het waterschap in de vorm van onderzoeksprojecten,

    ·   Lees meer

 • Specialist geo-ICT

  De unit ICT (circa 25 fte) is verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van informatie- en communicatietechnologie, gericht op een efficiënte informatievoorziening. De unit is daarnaast verantwoordelijk voor het beheren en beschikbaar stellen van de leggers en beheerregisters van het waterschap. Je wordt specialist geo-ICT in het team geo-gegevensbeheer.

    ·   Lees meer

 • Beleidsmedewerker Discrepantie

  Als beleidsmedewerker discrepantie geef je invulling aan de bestuurlijke ambitie om de discrepantie op een zo laag mogelijk niveau te brengen en te houden. Dit betekent dat de kwaliteit van de metingen op de rwzi’s moet worden geborgd enerzijds, en dat middels samenwerking met de heffingsinstantie GBLT de volledigheid en juistheid van de heffing anderzijds moet worden gegarandeerd. Je bent trekker van de werkgroep discrepantie, waarin de afstemming met andere afdelingen plaatsvindt.

    ·   Lees meer

 • Hoofd Strategie

  In deze functie geef je leiding aan de afdeling Strategie (6 FTE), die gevraagd en ongevraagd adviseert over de bedrijfsstrategie en het daarop te enten beleid. Samen met het team Adviseurs Strategie initieer en coördineer je technische- en bedrijfseconomische studies over de korte- en (middel)lange termijnontwikkeling van o.a. waterbronnen en de technische infrastructuur (de afdeling is gedelegeerd asset owner).

    ·   Lees meer

 • Projectleider Kunstwerken

  Je bent inzetbaar als allround projectleider op de reguliere (investering)projecten. Hier zorg je voor de voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en evaluatie van deze projecten, waarbij de nadruk ligt op de begeleiding van kunstwerk projecten, zoals het bouwen en renoveren van gemalen, sluizen, bruggen en stuwen. Verder kun je ook bij andere projecten worden ingezet, zoals projecten waarin waterkeringen, oeverconstructies en zuiveringstechnische werken worden aangelegd en gerealiseerd.

    ·   Lees meer

 • Projectmanager

  Als projectmanager geef je leiding aan complexe gebiedsprocessen en inrichtingsprojecten, waarbij veel interactie is met partijen buiten het waterschap zoals gemeenten, provincie, belangenorganisaties en direct belanghebbenden. Je regisseert onze integrale wateropgave in enkele deelgebieden van het waterschap en speelt flexibel in op ontwikkelingen en initiatieven vanuit de omgeving.

    ·   Lees meer

 • Senior Beleidsmaker

  In deze functie ontwikkel je beleid en geef je vorm aan innovaties. Je brengt in beeld wat de gewenste interne en externe koers is en vertaalt deze in een concreet en toepasbaar beleid. Je bent een verbinder die in staat is om een vertaalslag te maken tussen beleid en praktijk. Daarnaast treed je op als projectleider van innovatieve projecten en als procesbegeleider van beekdalontwikkelingsplannen en -visies.

    ·   Lees meer

 • Lead Engineer Procesautomatisering

  Als Lead Engineer binnen het waterdomein bij ICT ben jij de sterke spil tussen klant en projectteam, die zowel klant als team begrijpt en begeleidt. Je bent de technische kartrekker en aanspreekpunt binnen het projectteam. Daarnaast ben jij als Lead Engineer betrokken bij het maken van de functionele en technische ontwerpen en de realisatie van grote software projecten binnen de proces automatisering.

    ·   Lees meer

 • Medior Business Manager Waterschappen

  Je breidt de business van het team Water in Noordoost-Nederland verder uit en je hebt er plezier in om de Balance-dienstverlening in die markt breder te introduceren. Je legt contacten, maakt afspraken met bestaande en nieuwe klanten en je bezoekt deze organisaties (al dan niet samen met een gespecialiseerde business consultant). Je bent in staat om telkens de vraag achter de vraag te achterhalen en met het juiste antwoord te komen.

    ·   Lees meer